Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 18. decembra 993. lēmumu

2001.gada 9.maijāNr.64

Par koku ciršanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumiem Nr.416 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot koku ciršanas komisiju 8 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt koku ciršanas komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. Normunds Līcis, pilsētas ainavu arhitekts;
  2.2. Ilze Černovska, vides aizsardzības nodaļas galvenā speciāliste;
  2.3. Pēteris Pildiņš, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektors;
  2.4. Ingrīda Griķe,ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas galvenā speciāliste;
  2.5. Aleksandrs Čuda, SIA “Jūrmalas mežaparki” direktors;
  2.6. Pauls Butkēvičs;
  2.7. Andris Piķelis;
  2.8. Gunārs Stankēvičs.

 4. Domes lietu pārvaldei nodrošināt komisiju ar transportu.
 5. Koku ciršanas komisijai mēneša laikā sagatavot komisijas nolikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs