Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 9.maijāNr.94

Par dzelzceļa aizsargjoslas
apstiprināšanu

Latvijas Republikas Aizsargjoslu likums nosaka Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem. Likuma 62.pants nosaka, ka aizsargjoslu iezīmēšanu plānos nodrošina Valsts zemes dienests par valsts budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumiem Nr.457 “Dzelzceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, Jūrmalas pilsētas būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas speciālisti ir sagatavojuši dzelzceļa aizsargjoslu plānu Jūrmalas pilsētā. Jūrmalas apbūves noteikumos, balstoties uz Latvijas pagaidu būvnormatīva “Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve.” (LBN 100) 7.8.punktu, noteikts, ka minimālais attālums no dzelzceļa nosakāms: no malējā sliežu ceļa ass līdz dzīvojamai apbūvei – 100 m sanitārā aizsargzona, bet, ja netiek pārsniegts normatīvais trokšņu līmenis, tad sanitāro aizsargzonu var attiecīgi samazināt, bet ne vairāk par 50 m. Dzelzceļa sanitārajā aizsargzonā var izvietot ielas, garāžas, autostāvvietas, noliktavas, sadzīves pakalpojumu un komunālos objektus. Ne mazāk par 50% šīs sanitārās aizsargzonas teritorijas jāapzaļumo.

2000.gadā izstrādātā “Jūrmalas vides aizsardzības plāna” 1.redakcijas trokšņu līmeņa izpēte un aprēķini Jūrmalā norāda, ka ekvivalentie skaņas līmeņi Jūrmalā pārsniedz sanitāri pieļaujamās koncentrācijas lielumu, radot akustiskās diskomforta zonas līdz 250 – 500 m dziļumā (atkarībā no apbūves un stādījumiem). Tādēļ visā Jūrmalas teritorijā pamatā tiek noteikta 100 m aizsargjosla gar dzelzceļu.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas sēdes 9.03.2000., protokola Nr.16-3/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt noteiktās dzelzceļa 100 m un 50 m aizsargjoslas Jūrmalas pilsētā saskaņā ar zemesgabalu plāniem.
  2. Lūgt Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas filiāli iezīmēt dzelzceļa aizsargjoslu kopīgajā pilsētas aizsargjoslu kartē.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs