Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 14.maijāNr.102

Par Jūrmalas pilsētaszemes vērtību zonējumaaktualizāciju

Izpildot 2001.gada 11.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.16 “Par zemes vērtību zonējumu aktualizāciju un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšanu 2001.gadā un prognozi uz 2002.gadu” un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.465 “Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, tika uzsākta pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizācija. Valsts zemes dienests ir sagatavojis zonējuma priekšlikumu, kā arī vērtību salīdzinājuma tabulas. Laikā no 2001.gada 17.aprīļa līdz 8.maijam piecās Jūrmalas vietās notika piecas piedāvājuma sabiedriskās apspriešanas, kurās piedalījās 266 iedzīvotāji. Apspriešanas gaitā saņemti 39 rakstiski iesniegumi, kuros bija izteikti 69 priekšlikumi. Informācija 3.pielikumā.

Apkopojot Valsts zemes dienesta, iedzīvotāju un domes finansu komitejas priekšlikumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Saskaņot Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas izstrādāto Jūrmalas pilsētas zemes vērtību zonējuma projektu, kas stāsies spēkā ar 2002.gada 1.janvāri, saskaņā ar pielikumiem:
  2. Domes finansu nodaļai kopā ar Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālo nodaļu turpināt darbu, lai precizētu nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognozi 2002.gadam un iesniegt ziņojumu finansu komitejā 2001.gada 30. maijā.
  3. Uzdot domes būvvaldei, finansu nodaļai un juridiskajai nodaļai nedēļas laikā apkopot un sagatavot priekšlikumus izmaiņām Latvijas Republikas likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos normatīvajos aktos, paredzot:
  4. 3.1. pašvaldību noteiktām sociālām grupām piešķirto atvieglojumu neierēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa prognozē;
    3.2. iedzīvotāju sociālo aizsardzību pret strauju nodokļa pieaugumu.

  5. Lūgt Valsts zemes dienestu izmainīt Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 2001.gada 20.aprīļa rīkojuma Nr.145 “Par metodiskajiem norādījumiem “Pilsētu zemes kadastrālās vērtības noteikšana, balstoties uz nekustamā īpašuma tirgus informāciju”” 37.3.punktu, paredzot summēt zemes izmantošanas ierobežojumu koeficientus neatkarīgi no to skaitliskās vērtības un ievērtēt to aprēķinot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 2002.gadam.
  6. Uzdot domes finansu nodaļai un būvvaldei līdz 2001.gada 15.augustam sagatavot ierosinājumus Valsts zemes dienestam par zonējuma un zemes kadastrālo vērtību pārskatīšanu uz 2003.gadu.
  7. Lūgt Valsts zemes dienestu, sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognozi 2003.gadam, veikt jaunu Jūrmalas zemes vērtību zonējuma aktualizāciju, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus, zonējumu un priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas laikā.
  8. Domes lēmuma izpildes kontroli uzdot domes finansu nodaļai.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs


3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 14.maija lēmumu Nr.102

Iedzīvotāju priekšlikumi,
apspriežot aktualizētās zemes kadastrālo vērtību zonas un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognozi 2002.gadam Jūrmalas pilsētas domes organizētās sabiedriskās apspriešanas laikā no 2001.gada 15.aprīļa līdz 8. maijam

Saņemti 39 rakstiski iedzīvotāju iesniegumi, kuros izteikti 69 priekšlikumi:

Nr.IesniedzējsPriekšlikumsDarba grupas priekšlikums
1. I.L.,Ievērot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. un 4. punktu - par atlaidēm, ko drīkst noteikt pašvaldības un prasīt, lai šīs atlaides tiek ievērtētas Ekonomikas ministrijas noteiktajā nodokļa prognozēŅemts vērā, sagatavojot domes lēmuma projektu
2. I.L.,Izmantot Likuma par pašvaldībām piešķirtās tiesības griezties Satversmes tiesā, ja Īpašo uzdevumu ministrs gadījumā atceltu pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus par nodokļa atlaidēm. Gatavojoties tam, izanalizēt nodokļu maksātāju materiālo stāvokli.Pieņemt zināšanai
3. I.L.Pārņemt Ventspils domes pieredzi - tur pieņemti saistošie noteikumi par nodokļa atlaidēm, ignorējot likumam neatbilstošās resoru normas. Iepazīties
4. I.L.,Saistošajos noteikumos atcelt "nelikumīgo prasību par nodokļa pierakstu dzīvesvietā".Prasība nav nelikumīga, bet veido pamatu objektīvai atlaižu sistēmai
5. A.H.Ierosina, nosakot kadastrālo vērtību, ievērtēt, ja to šķērso kanalizācijas spiedvads, ūdensvads, zemesgabals atrodas dzelzceļa joslā, tajā augsts gruntsūdens līmenis, kas ietekmē būvniecību un zemes pielietojumu.Ir jau paredzēts likumdošanā, tikai zemes īpašniekam pašam jāpasūta par to izziņa un jāreģistrē apgrūtinājumi zemesgrāmatā. Ieteikts dot skaidrojumu presē
6. E.F.,Apsekot ikvienu zemesgabalu. Ievērtēt, ja tajos augsts gruntsūdens, lielu daļu aizņem mežs. "Lūdzu neiznīciniet atlikušos zemeņu dārzus!"Ir jau paredzēts likumdošanā, tikai zemes īpašniekam pašam jāpasūta par to izziņa un jāreģistrē apgrūtinājumi zemesgrāmatā. Ieteikts dot skaidrojumu presē
7. Ņ.T.,Neatkarīgi no tā, kurā Jūrmalas zonējumā zemes īpašnieks dzīvo, bet apstrādā zemi, audzē izdzīvošanai nepieciešamos produktus, aprēķināt zemes nodokli kā par lauksaimniecībā izmantojamo zemi.Neņemt vērā, jo pilsētas zemi nevērtē pēc auglības, bet citiem kritērijiem
8. E.P.Pensionāriem - zemes+mājas īpašniekiem nepieciešamas lielas atlaides.Izvērtēt, izdarot izmaiņas domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atlaidēm
9. E.P.,Diferencēt nodokli starp pamatiedzīvotājiem, kas ir trūcīgi, un "biezajiem", kas tikai 90-tajos gados iegādājās īpašumu.Jau ir paredzēts domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atlaidēm
10. E.P.Atbrīvot no nodokļa vai to ievērojami samazināt denacionalizēto māju īpašniekiem, kas savu māju saņēmuši pilnu ar maksātnespējīgiem - slimiem, veciem, stipri trūcīgiem īrniekiem.Izvērtēt katru atsevišķu gadījumu un lemt par nodokļa atlaidi konkrētam zemesgabalam
11. E.Ņ., I.Č.,Samazināt zemes vērtību līdz 50 % salīdzinājumā ar 6.zonu tiem zemesgabaliem, kas atrodas dzelzceļa tuvumā.Daļēji tas jau paredzēts līdz ar dzelzceļa aizsargjoslas noteikšanu. Ieteikts dot skaidrojumu presē, kā panākt apgrūtinājuma ievērtēšanu.
12. E.Ņ., I.Č.,Samazināt zemes nodokli līdz 70 % tiem zemesgabaliem, kuri ir kā zaļā mežu zona, nav iežogoti un ir pieejami visiem (runa ir par Edinburgas pr. 79 un 2.līnijas skauto zemesgabalu).Izvērtēt katru atsevišķu gadījumu un lemt par nodokļa atlaidi konkrētam zemesgabalam, jo faktiski šis apstāklis ir tieši tas, kas paaugstina Jūrmalas zemes vērtību
13. E.Ņ., I.Č.,Dot nodokļa atlaides vietējiem Jūrmalas iedzīvotājiem, pensionāriem un maznodrošinātajiem.Jau ir paredzēts saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atlaidēm
14. R.S.,Ievērtēt zemes vērtībā to, ka Mellužos jādzīvo purva joslā, jo pēc grāvju pārrakšanas lielo grāvi neviens nekopj, nerok dziļāku, tas aizaug ar krūmiem, bet gruntsgabali slīkst ūdenī.Neņemt vērā, jo šis apstāklis jau atspoguļojas zonas tirgus vērtībās. Sniegt presē informāciju par meliorācijas problēmām Jūrmalā
15. Dz.H. - 25.zonas iedzīvotāju vārdā (adrese nav norādīta)Uzskata, ka 25.zonā zemes vērtība noteikta nesamērīgi augsta - 2002.gadā 16 Ls/kvm, tikai par 1 Ls mazāk nekā tagad. Tā varētu būt adekvāta 34.vērtību zonai, t.i., 11 Ls/kvm.Līdz lēmuma par aktualizēto zemes kadastrālo vērtību zonējumu apstiprināšanai VZD speciālistiem sniegt detalizētu pārskatu par 25. zonas darījumiem, kas noteikuši šīs zonas kadastrālo bāzes vērtību
16. S.R.,Uzskata, ka 25.zonā zemes vērtība noteikta nesamērīgi augsta - 2002.gadā 16 Ls/kvm, tikai par 1 Ls mazāk nekā tagad. Tā varētu būt adekvāta 34.vērtību zonai, t.i., 11 Ls/kvm.Līdz lēmuma par aktualizēto zemes kadastrālo vērtību zonējumu apstiprināšanai VZD speciālistiem sniegt detalizētu pārskatu par 25. zonas darījumiem, kas noteikuši šīs zonas kadastrālo bāzes vērtību
17. M.P.,Uzskata, ka pēc tirgus vērtības nedrīkst noteikt kadastrālo vērtību dzimtsīpašumiem.Neņemt vērā, jo tirgus vērtība ir katram īpašumam neatkarīgi no tā iegādes veida
18. I.Š.,Uzskata, ka 25.zonā zemes vērtība noteikta nesamērīgi augsta - 2002.gadā 16 Ls/kvm, tikai par 1 Ls mazāk nekā tagad. Tā varētu būt adekvāta 34.vērtību zonai, t.i., 11 Ls/kvm.Līdz lēmuma par aktualizēto zemes kadastrālo vērtību zonējumu apstiprināšanai VZD speciālistiem sniegt detalizētu pārskatu par 25. zonas darījumiem, kas noteikuši šīs zonas kadastrālo bāzes vērtību
19. R.B.,Samazināt zemes vērtību zemajiem zemesgabaliem, bet prasīt lielu nodokli no tiem, kas nopērk zemi, uzceļ dārgu namu un labiekārto. Būtu ar mieru, ka viņas adresē vērtība būtu 2 Ls/kvm, nevis 6 Ls/kvm Ir jau paredzēts likumdošanā, tikai zemes īpašniekam pašam jāpasūta par to izziņa un jāreģistrē apgrūtinājumi zemesgrāmatā. Ieteikts dot skaidrojumu presē
20. V.J., V.Ā., M.B., A.S., R.M.Ierosina noteikt, ka maksimālā zemes nomas maksa dzīvokļiem, kas atrodas uz svešas zemes, ir 2-2,5 % no zemes jaunās kadastrālās vērtības nevis 3 vai 5%.Nav īstenojams pašvaldības līmenī, jo nomas maksas likmi reglamentē likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”.
21. I.S.,Iesaka ievērtēt zemes kadastrālajā vērtībā zemesgabala pārpurvošanos un vērtību pielīdzināt viszemākajai paraugvērtībai "bez piespiedmaksas par zemes pārvērtēšanu". Iesaka šajos gadījumos piemērot koeficientu "0", kas paredzēts LR MK noteikumos Nr.465 (2000.g.19.dec.) 43. un 44.punktā.Atvieglojums paredzēts likumdošanā - īpašniekam pieprasāms vides ietekmes novērtējums un iesniedzams zemesgrāmatā.
22. Danči,Publikācijā laikrakstā "Jūrmalas Ziņas" karte nav bijusi pietiekami saprotama, jo nebija izdalīta dzelzceļa līnija un centrālā pilsētas maģistrāle.Ieteikts VZD padarīt karti uzskatāmāku publicēšanai pēc zonējuma apstiprināšanas domē
23. Danči,Posmā no Dzintaru dzelzceļa tilta līdz Dubultu stacijai - 13.zonā - kā kadastrālo vērtību pazeminošs faktors jāierēķina augstais trokšņa līmenis dzelzceļa un automaģistrāles dēļ. Jau paredzēts likumdošanā - pēc domes lēmuma par dzelzceļa aizsargjoslas izveidi varēs VZD saņemt izziņu iesniegšanai zemesgrāmatā apgrūtinājuma fiksēšanai
24. Danči,Pēc saistošajiem noteikumiem paredzēt nodokļa atvieglojumu visiem īpašniekiem, kas Jūrmalā dzimuši un auguši, neliekot katru gadu rakstīt iesniegumu no jauna. (Konkrēti runa par tiem, ko likumīgie īpašnieki izlikuši no dzīvokļa, bet pašvaldība piešķīrusi atsevišķu vasarnīcu-graustu.Izvērtēt, sagatavojot labojumus saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atlaidēm
25. Ilmārs Ančāns, domes deputātsVisās zonās, kas robežojas ar Lielupi (1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 20., 21., 26., 27., 28., 38., 39. un 46.) upei pieguļošos zemesgabalus atdalīt no tiem, kuriem nav tiešas izejas uz upi, noteikt proporcionāli tirgus vērtības atšķirībām mazāku kadastra vērtību.Daļēji ņemts vērā. Ieteikts pamatīgāk izvērtēt nākamajā pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizācijā, veicot krastmalā un "otrajā ešelonā" esošo īpašumu tirgus datu salīdzinājumu
26. Ilmārs Ančāns, domes deputātsNovērst krasās kadastra vērtības atšķirības zonu sadurpunktos vietās, kur dabā nekādu krasu pāreju nav, precīzāk un sīkāk sadalot jau esošās vērtību zonas ar tādu aprēķinu, lai kadastra vērtības atšķirības zonu sadurpunktu vietās, kur dabā nav nekādu krasu pāreju un tirgus vērtību atšķirību, nepārsniegtu 20% no zemes kadastrālās vērtības.Ieteikts izvērtēt nākamajā pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizācijā, paredzot vērtību buferzonas un zonas vēl vairāk diferencējot. Pagaidām ieteikts pēc īpašnieku iesnieguma izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. Ieteikt jaunu zonu aktualizāciju veikt 2002.gadā.
27. Ilmārs Ančāns, domes deputātsVietās, kur iedzīvotājiem nav iespējams pieslēgties pie pilsētas infrastruktūras tīkliem - to skaitā ūdensvadam, kanalizācijai un gāzesvadam - gruntsgabaliem piemērot pazeminošus koeficientus.Ieteikt ņemt vērā nākamajā zonu aktualizācijā, sadalot dārgās zonas un palielinot zonu skaitu..
28. Ilmārs Ančāns, domes deputātsVietās, kur saskaņā ar pilsētas plānu izveidotas komercdarbības zonas, aprēķinot nodokli par zemi, kas reāli netiek izmantota komercdarbībai, nedrīkst piemērot komercdarbībai noteikto paraugvērtību likmi.Ieteikt izskatīt attīstības jautājumu komitejā. Ierosināts šajos gadījumos nelietot komercdarbības bāzes vērtību, bet sabiedriskas teritorijas bāzes vērtību.
29. G.B., V.B., I.M., Ē. un E.s B.Applūstošajiem zemesgabaliem noteikt citu kadastrālo vērtību, nekā ir paredzēts 2001.gadā, lai 2002.gadam zemes nodokli aprēķinātu, vadoties no 3.zonas kadastrālās vērtības 8 Ls/kvmAtvieglojums paredzēts likumdošanā - par applūstošajām teritorijām īpašniekam pieprasāms vides ietekmes novērtējums.
30. R.D.,Ņemt vērā iedzīvotāju reālo ieņēmumu un labklājības pieauguma tempus Latvijas Republikā un nenoteikt tik strauju zemes nodokļu pieauguma tempu.Ir ņemts vērā, sagatavojot domes lēmuma projektu
31. R.D.,Ņemt vērā, kad zeme nonākusi īpašumā - pirms vai pēc zemes reformas. Ņemt vērā to iedzīvotāju situāciju, kuri atguvuši zemi un kuri īpašuma sliktā stāvokļa dēļ nevar dzīvot un pierakstīties nolaistajā īpašumā, un attiecināt arī uz viņiem zemes nodokļu atvieglojumus.Izvērtēt katru atsevišķu gadījumu un lemt par nodokļa atlaidi konkrētam zemesgabalam.
32. R.D.,Saprotot to, ka zeme LR vēl nav pielīdzināta pasaules zemes cenām un jānotiek zemju pārvērtēšanai, tad šo zemju vērtību aktualizāciju veikt un piemērot tikai tām zemēm, kuras tiek pirktas un pārdotas un ar tām notikuši nekustamā īpašuma darījumi pēc zemes reformas LR, piemērojot jaunu, reālo tirgus vērtību konkrētajam zemes gabalam. Šāda prakse tiek piemērota attīstītās demokrātiskās valstīs.Izvērtēt, sagatavojot domes priekšlikumus likumdevējam
33. G.P.,Apstiprinot izstrādāto kadastrālās vērtības shēmu un zonējumu, vienlaikus izstrādāt un apstiprināt jaunus saistošos noteikumus atlaidēm dažādām īpašnieku grupām:
1. grupa - denacionalizēto īpašumu tiešajiem īpašniekiem un to tiešajiem mantiniekiem (dzīvesbiedrs, bērni) dot atlaidi 70% apmērā;
2. grupa - denacionalizēto īpašumu otrās pakāpes mantiniekiem (mazbērniem un citiem radiniekiem) dot atlaidi 50% apmērā;
3. grupa - denacionalizēto īpašumu un jauniegūto īpašumu pircējiem atlaides nedot, jo, pērkot īpašumu, viņiem ar to jārēķinās.
Izvērtēt, sagatavojot izmaiņas domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atlaidēm
34. E.L.,Zemes vērtība par augstu, būtu samērojama ar 16., 20.zonas zemes vērtību. Vērtību pazeminošie faktori - vides (gaisa, augsnes) piesārņojums un skaļums dzelzceļa un automaģistrāles tuvuma dēļ, gruntsgabala slīpums, kura dēļ regulāri tiek noskalota auglīgā kārta, blīva apbūve un saudzējami koki.Jau paredzēts likumdošanā - pēc domes lēmuma par dzelzceļa aizsargjoslas izveidi varēs VZD saņemt izziņu iesniegšanai zemesgrāmatā apgrūtinājuma fiksēšanai.
Ņemt vērā, sagatavojot priekšlikumus likumdevējam par apgrūtinājumu summēšanu
35. J.B.,Veikt zemesgabalu kadastrālās vērtības aktualizāciju, ņemot vērā korekcijas faktorus, kas izriet no Jūrmalas pilsētas attīstības plānā noteiktajiem ierobežojumiem zemesgabala izmantošanai, kā arī no zemesgabala konfigurācijas. Ievērtējamie faktori - atrašanās dabas pamatnes teritorijā Rīgas jūras līča aizsargjoslā; tikai neliela daļa zemes ir apbūvējama, pārējais ir krūmājs un priežu mežs; nav ierīkotas inženierkomunikācijas (ūdensvads, kanalizācija, dabasgāzes pievads); paugurains reljefs; aizliegums zemesgabalu sadalīt)Ir ņemts vērā, nosakot katrā zonā standartplatības, par teritoriju virs tās pienākas kadastrālās vērtības pazeminājums pēc noteikta koeficienta
36. M.A. - Stirnu raga jahtkluba komodors, Zēģelētāju savienības biedrsJāievieš nodokļa palielinājums jahtu maksas stāvvietām (komercdarbībai). Tas attiecas uz Vikingu 8, Vikingu 6.Nav izmantojams, jo paredz uzņēmējdarbības ierobežošanu un neatbilst LR likumdošanai.
37. A.Š.,Ierosina summēt apgrūtinājumus un atteikties no normas, ka kadastrālās vērtības samazinājums var būt tikai 20% (vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis = 20% samazinājums pēc likuma+ parka zona+ pilsētas ūdens un kanalizācijas akas+ dzelzceļa tuvums)Ņemts vērā, sagatavojot priekšlikumus likumdevējam par apgrūtinājumu summēšanu
38. A.Š.,Paredzēt nodokļa atvieglojumu ne tikai tiešiem zemes īpašniekiem, bet arī tiem, kas īpašumu ieguvuši 90-tajos gados.Neņemt vērā, jo tad par nodokļa atlaides saņēmējiem tiek noteikti praktiski visi īpašnieki
39. A.H., Aprēķinot jauno zemes kadastrālo vērtību, ņemt vērā ne tikai rajonu, bet arī katra īpašnieka zemes atrašanās vietas un izmantošanas iespējas. Samazināt kadastrālo vērtību, ja zeme atrodas zem ilggadīgā priedēm un bērziem, noēnota, sakņaina un faktiski nav izmantojama.Daļēji ņemts vērā, nosakot zemes lietošanas mērķus. Pilsētas zemes vērtību nenoteic tas, cik tā auglīga, bet citi faktori.
40. A.L., Aprēķinot zemes kadastrālo vērtību, ņemt vērā ne tikai zemes atrašanās vietu, bet arī tās izmantošanas iespējas, piemēram, to, ka zemesgabalam blakus ir mežs, kas to noēno. Tas ticis ņemts vērā līdz 1999.gadam, kad zemes vērtība bijusi 1,08 Ls/kvm - mazāk, nekā apkārtējiemNeņemt vērā zonējuma noteikšanā, jo pilsētā zemes vērtību nenoteic tās auglība, bet citi faktori.
41. A.Z., Uzskata, ka 25.zonā zemes kadastrālā vērtība noteikta neatbilstīgi metodikai, jo darījumu ir bijis maz un visi nav ievērtēti.Līdz lēmuma par aktualizēto zemes kadastrālo vērtību zonējumu apstiprināšanai VZD speciālistiem sniegt autoram detalizētu pārskatu par darījumiem, kas noteikuši šīs zonas kadastrālo bāzes vērtību
42. I.J., R.B., V.J., A.K., V.L., L.H., P.G., Samazināt nekustamā īpašuma nodokli, ja 3/4 no zemes aizņem mežs un platība nav pilnvērtīgi izmantojama.Neņemt vērā, jo pilsētas zemes vērtību nenoteic tās auglība, bet citi faktori, tai skaitā tas, ka Priedainē tā faktiski ir apbūve parkā.
43. Tas patsSamazināt nekustamā īpašuma nodokli Priedaines atkritumu izgāztuves tuvuma dēļ. Senāk šeit deponēto kaitīgo atkritumu dēļ augsnē un pazemes ūdeņos ir radies piesārņojums.Izgāztuves tuvums jau ir noteicis zemes tirgus cenas Priedainē, tās pazeminot. Lai pierādītu augsnes ķīmisko piesārņotību, īpašniekam pieprasāms ietekmes uz vidi novērtējums.
44. M.O., Atstāt pamatiedzīvotājiem tās zemes kadastra vērtības, kas bija pirms reformas, un jaunajiem īpašniekiem pielietot diferencētu vērtēšanu no iegādes gada, rēķinot jauno kadastra vērtību attiecīgajā zonā un turpmāk to nemainīt vairāk par 2% gadāIr ņemts vērā, sagatavojot likumdošanas iniciatīvu par nodokļa pieauguma tempa regulēšanu
45. M.O., Ņemt vērā zemes īpašnieku reālos ienākumus, ja tie ir vientuļi pensionāri vai citi maznodrošinātie, lai nodokļa summa nepārsniegtu 25% no īpašnieka gada ienākumiem.Ņemt vērā, iesakot likumdošanas izmaiņas
46. M.O., Sarkano līniju gadījumā nevis šķērēt tik nost zemi, īpašniekiem izmaksājot kompensācijas "grašus", bet gan, ja pilsētai nepieciešama šī zeme, aprēķināt tās kvadratūru un ik gadus izmaksāt īpašniekam, it kā valsts no īpašnieka šo zemi nomātuSarkano līniju platības nākamā gada kadastrālajās vērtībās būs ierēķinātas. Par to VZD ir samaksājusi dome. Platības no īpašnieka atpirks, ja gadījumā pilsētai būs vajadzība ielu paplašināt vai izbūvēt maģistrālās komunikācijas
47. A.A., 1940. gada zemes īpašniekiem un to mantiniekiem kadastrālo vērtību aprēķināt ne vairāk kā 30% no šodienas tirgus cenām.Nav ņemts vērā, jo neatbilst kadastrālās vērtības noteikšanas vienotajai metodikai
48. A.A., Pašreizējās zemes nodokļa atlaides 1940.gada īpašnieku mantiniekiem - 50% apmērā piemērot arī par zemesgabaliem, kuri nav apbūvēti, bet īpašnieki - mantinieki dzīvo JūrmalāNeņemt vērā, izstrādājot saistošos noteikumus par nodokļa atlaidēm, bet pēc īpašnieku iesnieguma izvērtēt katru gadījumu individuāli
49. A.A., Nosakot kadastrālo vērtību, jāņem vērā arī labiekārtojums, jo lielākā daļa individuālās apbūves rajonos nav ne centrālā ūdensvada, ne kanalizācijas, ne gāzes vada. Tikai tādēļ, ka kādam zemesgabalam rajonā ir bijusi augsta tirgus cena, nevar pacelt visiem zemes vērtību par 300-1400%, neko neuzlabojot.Ņemt vērā nākamajā zonu aktualizācijā, paredzot zonu sīkāku sadalījumu.
50. A.A., Nosakot kadastrālo zemes vērtību, jāņem vērā arī zemesgabala izlieotjums - vai no tā gūst kādus ienākumus vai ne.Tas jau ir ņemts vērā, nosakot atšķirīgas kadastrālās bāzes vērtības dažādiem zemes lietošanas mērķiem
51. A.A., Zemes kadastrālo vērtību aprēķināt diferencēti pēc zemes iegādes laika. Tirgus cenas aprēķinos izmantot tikai tiem zemesgabaliem, kas iegādāti pēc 1990.gada.Ņemt vērā, strādājot pie likumdošanas iniciatīvas
52. A.A., Zemes kadastrālo vērtību aprēķināt individuāli, ņemot vērā dažādus faktorus, ne tikai tirgus cenu.Ņemt vērā, strādājot pie likumdošanas iniciatīvas kā ideālo variantu, uz kuru tiekties
53. M.V., Aprēķinot zemes nodokli, ņemt vērā, ka pārdošanas cena ne vienmēr ir īstā zemesgabala vērtība. Ņemts vērā, jo metodika paredz atmest augstākās un zemākās cenas darījumus kā nepietiekami ticamus
54. M.V., Aprēķinot zemes nodokli, ņemt vērā ne tikai to, kādā zonā zemesgabals atrodas, bet arī to, kādā konkrētā vietā īpašums atrodas (iespiests starp daudzstāvu apbūvi vai izolēts īpašums)Dažādus apgrūtinājumu faktorus ir paredzējis likumdevējs.
55. M.V., Aprēķinot zemes nodokli, jāņem vērā visi apgrūtinājumi, nevis tikai viens.Ņemts vērā, domes lēmumā iestrādājot punktu par pirmās un otrās grupas apgrūtinājumu summēšanu
56. M.V., Nodokļu atlaides jāpiešķir ne tikai pirmskara īpašniekiem, bet arī pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Jūrmalā 25 un vairāk gadus un tagad privatizējuši dzīvokļus par sertifikātiem.Jautājums risināms, iesniedzot individuālu motivētu iesniegumu par nodokļa atlaidi. Saistošajos noteikumos neiekļaut.
57. M.V., Lai samazinātu zemes nodokli, sadalīt lielos zemesgabalus, kur tas iespējams, un kur uz tiem ir dažādu īpašnieku ēkas.Zemesgabalu sadalīšana notiek atbilstīgi attīstības plānam, kur noteikts minimālais zemesgabala apjoms katrā rajonā
58. J.M., Individuālai apbūvei ar 1 vai 2 stāvu vien(div)ģimeņu mājām ir jābūt citam zemes vērtības skaitlim, kas būtu 50% no tirgus vērtības visiem individuāliem objektiem, kas kopš denacionalizācijas nav mainījuši īpašniekuNeņemt vērā, jo apgāž visu kadastrālās vērtēšanas metodiku
59. J.M., Nepieciešams noteikt dalītus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus ar individuālu pieeju visiem denacionalizētiem īpašumiem.Ir ņemts vērā. Lietošanas mērķi noteic atbilstīgi pilsētas attīstības plānam. Par dalīta mērķa noteikšanu iesniedzams pieteikums pašvaldībā.
60. J.M., Ļaut iedzīvotājiem pašiem deklarēt sava zemesgabala lietošanas mērķi, ko pēc tam apstiprina pašvaldība.Neievērtēt, jo pēc likuma zemes lietošanas mērķi noteic pašvaldība atbilstīgi pilsētas attīstības plānam.
61. J.M., Zemes apbūves gabala blīvums ir izmantojams kā koeficients, ne tikai dodot būvatļauju, bet arī nosakot zemes kadastrālo vērtību: jo lielāks blīvums, jo lielāks koeficients.Neievērtēt, jo piedāvāts sajaukt atšķirīgas metodikas zemes kadastrālās vērtības noteikšanā
62. J.M., Nepieciešama Valsts Zemes dienesta sadarbība saskaņā ar šā dienesta Rīkojumu nr. 118, Rīgā, 1998.gada 12.augustā, 4. punktu: "VZD Latvijas Zemes kadastra centram un VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas centram nodrošināt VZD nodaļas ar metodisko palīdzību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanai, apzināšanai un to klasifikācijas piemērošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām". Šīs funkcijas nav domes deputātu funkcijas un tas ir speciālistu nekustamā īpašuma vērtēšanas lietās darbs, un tas nav risināms balsojot.Neievērtēt, jo pēc likuma zemes lietošanas mērķi noteic pašvaldība atbilstīgi pilsētas attīstības plānam.
63. J.M., Privatizēto un par sertifikātiem pirkto individuālo nekustamo īpašumu vērtēšanas metodikai jābūt atšķirīgai no denacionalizēto īpašumu vērtēšanas.Neievērtēt, jo nav skaidri formulēts priekšlikums (nav norādīts, kādā veidā jābūt šai atšķirībai)
64. J.M., Izsaka protestu par metodikas pamatprin-cipiem un noteiktajiem nodokļu apmēriem 2000., 2001.un jaunajiem apmēriem 2002.gadam, jo netiek ņemti vērā indivi-duālie zemesgabala vērtējumi un vēsturiski izveidojušies likumīgi uzsāktie zemes lietošanas mērķi. Draud griezties tiesā.Pieņemt zināšanai
65. T.K., Lūdz pašvaldību aizstāvēt privatizēto dzīvokļu un māju īpašniekus, kuru īpašums atrodas uz cita īpašnieka zemes. Lūdz nomas atlaides.Neņemt vērā, jo nomas attiecības reglamentē likums, kas paredz pušu savstarpēju vienošanos
66. A.B.,Iesaka samazināt zemes kadastrālo vērtību, jo zeme atrodas Lielupes krastā un regulāri applūst, pārējā laikā mitra un nav lietderīgi izmantojama.Atvieglojums paredzēts likumdošanā - par applūstošajām teritorijām īpašniekam pieprasāms vides ietekmes novērtējums.
67. S.S., SIA "Sabiedrība SVA", A.Z., SIA "Ironsloks", N.V., SIA "N.V.Vega", V.Š., SIA "Siltums& enerģētika", D.P., SIA "Evilens", S.S., SIA "Smaragds Plus", I.Ņ.,SIA "SPAU" , V.P., SIA Visdaris", J.G., SIA "Paritet Plus", I.A., SIA Kodols I", I.A., SIA Auto FA", E.Z., SIA "Ezas", Ē.S. , SIA "Es gāze", V.S., SIA Jūrmalas BMS", D.M., SIA "Dzintara māja"Ierosina bijušās Slokas celulozes un papīra fabrikas teritorijā 39.zonas kadastrālo vērtību samazināt līdz 1 Ls/kvm, jo zeme lielā dziļumā piesārņota ar kaitīgām vielā, piedrazota ar celtniecības Pie ielas vai pie stūra esošam īpašumam kadastrālajai vērtībai vajadzētu būt krietni mazākai, jo daudz jānopūlas, tīrot divas ielas, un svētkos vienmēr jābūt izliktam atkritumiem, nedarbojošām inženierkomunikācijām. Neņemt vērā, jo vērtība šajā zonā jau ir viena no zemākajām Jūrmalā. Par piesārņojumu īpašniekam pasūtāms vides ietekmes novērtējums, kā to paredzējis likumdevējs.
68. M.G., Pie ielas vai pie stūra esošam īpašumam kadastrālajai vērtībai vajadzētu būt krietni mazākai, jo daudz jānopūlas, tīrot divas ielas, un svētkos vienmēr jābūt izliktam karogam.Sava īpašuma un tai pieguļošās teritorijas sakopšana ir katra īpašnieka pienākums, un tas nevarētu būt iemesls zemes kadastrālās vērtības pazemināšanai.
69. E.B., Īpašumu rindu viena gruntsgabala dziļumā, kas izvietota uz jūras pusi no dzelzceļa, (16.zona,10.00 Ls/kvm) pielīdzināt īpašumiem, kas atrodas dzelzceļa otrā pusē (15.zona, 8.00 Ls/kvm), jo dzelzceļa dēļ ir troksnis un neērtības.Gar dzelzceļu esošiem īpašumiem likumdošanā jau paredzēts kadastrālo vērtību pazeminošs apgrūtinājums - dzelzceļa aizsargjosla.
Priekšlikumus apkopoja domes priekšsēdētāja palīdze V.Ramāne