Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2001. gada 26. septebra 528. lēmumu

2001.gada 14.maijāNr.103

Par Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības
projekta vadību, uzraudzību un finansēšanu

Lai panāktu efektīvu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības projekta pārraudzību un vadību, kā arī, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta 1.posma realizāciju.
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 26. septebra 528. lēmumu
  1. Domes izpilddirektoram Z.Starkam uzdot mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domē izskatīšanai Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta Vadības komitejas sastāvu un funkcijas un Projekta ieviešanas vienības sastāvu un funkcijas.
  2. Uzdot domes finansu nodaļai (D.Paule) ieplānot 2002.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanai nepieciešamo finansējumu saskaņā ar 1.- 5.pielikumiem.
    Paredzēt, ka 2003.-2004.gadā Jūrmalas pilsētas dome plāno ņemt aizņēmumu par kopējo summu LVL 2500000 (divi miljoni pieci simti tūkstoši) no divām kredītinstitūcijām - Nefco (Nordic Environmental Finance Corporation) un Eiropas Investīciju bankas, plānotā aizņēmumu procentu likme ir 6,5% gadā, aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi ar atlikto maksājumu 5 gadi, aizņēmumu plānots ņemt EURO valūtā, aizņēmuma atmaksas garantijas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, aizņēmuma ņemšanas brīdī atkārtoti tiks izvērtēti piedāvājumi par iespējami lētākiem kredītresursiem.

  1. Sniegt galvojumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma ņemšanai LVL 800000 (astoņi simti tūkstoši) apmērā no Eiropas Investīciju bankas, plānotā aizņēmumu procentu likme ir 6,5% gadā, aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi ar atlikto maksājumu 5 gadi, aizņēmumu plānots ņemt EURO valūtā. Aizņēmuma atmaksas garantijas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, aizņēmuma ņemšanas brīdī atkārtoti tiks izvērtēti piedāvājumi par iespējami lētākiem kredītresursiem”.

  2. Domes izpilddirektoram Z.Starkam uzdot mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domē izskatīšanai Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta Vadības komitejas sastāvu un funkcijas un Projekta ieviešanas vienības sastāvu un funkcijas.
  3. Uzdot domes finansu nodaļai (D.Paule) ieplānot 2002.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanai nepieciešamo finansējumu saskaņā ar 1.- 5.pielikumiem.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs