Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.105

Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizāciju
sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs”

Lai sakārtotu Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” pamatkapitālu atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību” un, pārskatot Jūrmalas pilsētas domes ieguldījuma daļu b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” pamatkapitālā atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu “prasībām un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2001.gada 7.maija sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 3.februāra lēmumu Nr.59 “Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” statūtu un statūtu fonda izmaiņām".
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 16.novembra lēmuma Nr.1023 “Par izstāšanos no Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” 1. un 4.punktus.
  3. Izsludināt konkursu par pilnvarnieka amata kandidatūru Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs”.
  4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai nodaļai (M.Purmalis) un Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” direktorei S.Freibergai līdz 2001.gada 6.jūnijam izstrādāt sabiedrības statūtu un statūtu fonda izmaiņas.
  5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs