Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 27. marta 214. lēmumu

2001.gada 23.maijāNr.153

Par ielu tīkla izveidošanu zemesgabalā
Jūrmalā, Bulduri 1001

Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas biroja Mērniecības un topogrāfijas daļa pēc īpašnieku pieprasījuma izstrādājusi zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 1001 sadalīšanas projektu un iesniegusi būvvaldei tā apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē.

Lai nodrošinātu brīvu pieeju pludmalei un saglabātu vēsturiski veidoto ielu tīklu un, ņemot vērā attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 18.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.16-3/2), Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.martā apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.3 "Par Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāna apstiprināšanu" un ārkārtas attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 17.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.16-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Bulduri 1001 ar kopējo platību 141289 m2, atdalot zemesgabalus 1583 m2, 13684 m2, 1744 m2, 44114 m2, 1533 m2, 18045 m2, 1938 m2, 27185 m2 un 1198 m2 platībā, saskaņā ar pievienoto skici.
 2. Sadalot zemesgablu, pagarināt vēsturiski veidotās ielas - 6.līniju, 5.līniju, 2.līniju, 1.līniju un Kr.Barona ielu līdz pašreizējā zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 1001, ziemeļu (liedaga) robežai:
 3. 2.1. atdalītajam zemesgabalam 1583 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, 6.līnija -1408, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – autoceļi un ielas, kods – 112101. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros;
  2.2. atdalītajam zemesgabalam 1744 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, 5.līnija -1406, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – autoceļi un ielas, kods – 112101. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros;
  2.3. atdalītajam zemesgabalam 1533 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, 2.līnija - 1205, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – autoceļi un ielas, kods – 112101. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros;
  2.4. atdalītajam zemesgabalam 1938 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, 1.līnija - 1116, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – autoceļi un ielas, kods – 112101. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros;
  2.5. atdalītajam zemesgabalam 1198 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kr.Barona iela 1115, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – autoceļi un ielas, kods – 112101. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros.

 4. Noteikt, ka zemesgabalam 30265 m2 platībā adrese ir Jūrmalā, Bulduri 1001, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie aizsargājamie meži, kods – 020001. Apgrūtinājums: Dabas pamatnes teritorija, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros. Platība sarkano līniju aizsargjoslā – 5139 m2.
 5. Atdalītajam zemesgabalam 13684 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Bulduri 1407, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie aizsargājamie meži, kods – 020001. Apgrūtinājums: Dabas pamatnes teritorija, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros. Platība sarkano līniju aisargjoslā – 740 m2.
 6. Atdalītajam zemesgabalam 44114 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Bulduri 1206, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie aizsargājamie meži, kods – 020001. Apgrūtinājums: Dabas pamatnes teritorija, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros. Platība sarkano līniju aizsargjoslā – 5764 m2.
 7. Atdalītajam zemesgabalam 18045 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Bulduri 1117, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie aizsargājamie meži, kods – 020001. Apgrūtinājums: Dabas pamatnes teritorija, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros. Platība sarkano līniju aizsargjoslā – 932 m2.
 8. Atdalītajam zemesgabalam 27185 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Bulduri 1114, saskaņā ar pievienoto skici. Lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie aizsargājamie meži, kods – 020001. Apgrūtinājums: Dabas pamatnes teritorija, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla. Zemesgabala robežas un turpmākā izmantošana precizējama uzsāktā detālplāna ietvaros. Platību sarkano līniju aizsargjoslā – 2683m2.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs