Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 22. janvāra 43. lēmumu

2001.gada 6.jūnijāNr.174

Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarnieku
Latvijas Pašvaldību b/o sabiedrībā
"Latvijas Pašvaldību mācību centrs"

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un konkursa komisijas 2001.gada 21.maija lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Ausmu ZOLDNERI par pašvaldības pilnvarnieci Latvijas Pašvaldību bezpeļņas organizācijā sabiedrībā "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" uz vienu gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un paredzot darba samaksu vienas minimālās algas apmērā mēnesī.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs