Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūnijāNr.176

Par domes pārvaldes struktūras
reorganizāciju

Sakarā ar nepieciešamību uzlabot domes darba organizāciju, tās efektivitāti un kvalitāti un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Līdz 2001. gada 16. jūlijam veikt domes struktūras reorganizāciju un tās gaitā:

  1.1. ar 2001. gada 17. jūliju reorganizēt sekojošas Jūrmalas pilsētas domes nodaļas, pārvaldes un komisijas:

  1.1.1. Dzīvokļu nodaļa;
  1.1.2. Ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļa;
  1.1.3. Komercnodaļa;
  1.1.4. Finansu nodaļa;
  1.1.5. Centralizētā grāmatvedība;
  1.1.6. Lietu pārvalde;
  1.1.7. Juridiskā nodaļa;
  1.1.8. Revīzijas komisija;
  1.1.9. Kultūras nodaļa.
  1.1.10. Būvvalde

  1.2. ar 2001. gada 17. jūliju izslēgt no domes darbinieku skaita saraksta sekojošas amata vienības:
  1.2.1. priekšsēdētāja palīgs;
  1.2.2. galvenais speciālists civilās aizsardzības jautājumos;
  1.2.3. galvenais speciālists ārzemju sakaru jautājumos;
  1.2.4. galvenais speciālists tūrisma jautājumos;
  1.2.5. galvenais speciālists personāla jautājumos;
  1.2.6. galvenais speciālists sadarbībai ar presi;
  1.2.7. galvenais speciālists sporta jautājumos;
  1.2.8. speciālists.

  1.3. domes lietu pārvaldes vadītājai sagatavot un izpilddirektoram brīdināt 1.1. un 1.2. punktos minētos domes skaita saraksta darbiniekus par reorganizāciju.

  1.4. izveidot jaunas Jūrmalas pilsētas domes pārvaldes, nodaļas un daļas:

  1.4.1. Pašvaldības īpašuma pārvaldi, kas ir sekojošo nodaļu tiesību un saistību pārņēmēja:
  • dzīvokļu nodaļas,

  • ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas daļēji,

  • komercnodaļas daļēji,

  • būvvaldes daļēji.

  1.4.2. Ekonomikas un attīstības nodaļu, kas ir sekojošo nodaļu tiesību un saistību pārņēmēja:
  • būvvaldes daļēji,

  • komercnodaļas daļēji,

  • galvenā speciālista tūrisma jautājumos.

  1.4.3. Finansu pārvaldi, kas ir sekojošo nodaļu tiesību un saistību pārņēmēja:
  • finansu nodaļas,

  • centralizētās grāmatvedības,

  • ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas daļēji.

  1.4.4. Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļu, kas ir ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas daļēju tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.4.5. Kanceleju, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļu, kas ir lietu pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.4.6. Saimniecības daļu, kas ir lietu pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.4.7. Personāla daļu, kas ir lietu pārvaldes daļēju un galvenā speciālista personālsastāva jautājumos tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.4.8. Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļu, kas ir priekšsēdētāja palīga, galveno speciālistu sadarbībā ar presi un ārzemju sakaru jautājumos tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.4.9. Revīzijas nodaļu, kas ir revīzijas komisijas tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.4.10. Kultūras un sporta nodaļu, kas ir kultūras nodaļas un galvenā speciālista un speciālista sporta darbā tiesību un saistību pārņēmēja

 2. Apstiprināt sekojošu domes pārvalžu, nodaļu un daļu vadītāju kandidātu personāliju sarakstu:

  2.1. Pašvaldības īpašuma pārvaldes Austru Smelteri,

  2.2. Ekonomikas un attīstības nodaļasVilni Vitkovski,

  2.3. Finansu pārvaldes Andru Tukāni,

  2.4. Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļas Guntu Smalko,

  2.5. Kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas Indru Kalvāni,

  2.6. Revīzijas nodaļas Pēteri Leiškalnu.

 3. Domes izpilddirektoram līdz 2001.gada 4.jūlijam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domes sēdē:

  3.1. domes pārvalžu, nodaļu un daļu darbinieku skaita sarakstu un amatu aprakstus, paredzot, ka:

  3.1.1. domes priekšsēdētājs koordinē sekojošu amatpersonu, pārvalžu, nodaļu un iestāžu darbu:
  • domes priekšsēdētāja vietnieks;

  • domes izpilddirektors;

  • Finansu pārvalde;

  • Revīzijas nodaļa;

  • Ekonomikas un attīstības nodaļa;

  • Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļa;

  • domes priekšsēdētāja padomnieks juridiskos jautājumos;

  • domes priekšsēdētāja padomnieks finansu jautājumos;

  • Municipālā policija;

  • Informātikas nodaļa

  3.1.2. priekšsēdētāja vietnieks koordinē sekojošu pārvalžu, nodaļu un iestāžu darbu:
  • Skolu valde;

  • Labklājības pārvalde;

  • Kultūras un sporta nodaļa;

  • Dzimtsarakstu nodaļa;

  • Bibliotēku apvienība;

  • Jūrmalas pilsētas muzejs;

  • Jūrmalas teātris;

  • Jūrmalas mūzikas skola,

  • Majoru kultūras nams;

  • Kauguru kultūras nams;

  • Bulduru kultūras nams;

  • speciālists - valsts valodas inspektors.

  3.1.3. izpilddirektors koordinē sekojošu pārvalžu, nodaļu un iestāžu darbu:
  • Būvvalde;

  • Pašvaldības īpašuma pārvalde;

  • Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļa;

  • Vides aizsardzības nodaļa.

  • Domes priekšsēdētāja biroja vadītājs;

  • Kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa;

  • Saimniecības daļa;

  • Personāla daļa;

  • Administratīvās komisijas štata darbinieki;

  • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija.
 4. Noteikt, ka apstiprinātie domes pārvalžu, nodaļu un daļu vadītāji, kā arī tie darbinieki, kuriem reorganizācijas rezultātā saglabājas specialitātes un kvalifikācijas prasības vai darba līgumā paredzētais amats, darbu jaunizveidotajās pārvaldēs, nodaļās un daļās uzsāk pēc domes izpilddirektora attiecīga rīkojuma.

 5. Desmit darba dienu laikā no šajā lēmuma 3.punktā noteiktā datuma reorganizējamo Jūrmalas pilsētas domes nodaļu, pārvalžu, komisiju vadītājiem, kā arī izslēdzamajiem no domes darbinieku skaita saraksta darbiniekiem, ņemot vērā šī lēmuma 1.4.punktā paredzēto, kopā ar priekšsēdētāja izveidoto komisiju veikt viņu rīcībā nodoto materiālo vērtību inventarizāciju un dokumentu aprakstu un nodot tos ar nodošanas-pieņemšanas aktu attiecīgi jaunizveidoto domes pārvalžu, nodaļu un daļu vadītājiem lietvedībā noteiktajā kārtībā.

 6. Domes lietu pārvaldes vadītājai sagatavot izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes nolikumā, kuras izriet no šī lēmuma un iesniegt apstiprināšanai domē 2001.gada 4.jūlijā.

 7. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidot papildus sekojošas domes komisijas:

  Domes priekšsēdētājam mēneša laikā iesniegt minēto komisiju funkcijas un sastāvu apstiprināšanai domes sēdē.

 8. Domes priekšsēdētājam nodrošināt šī lēmuma izpildes kontroli.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs