Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2001. gada 24. oktobra 602. lēmumu

2001.gada 20.jūnijāNr.186

Par SIA “Jūrmalas neatliekamā
medicīniskā palīdzība”
iesniegto privatizācijas projektu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 12.jūnija labklājības un izglītības jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.16-2/5) un privatizācijas komisijas 2001.gada 13.jūnija lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas neatliekamā medicīniskā palīdzība” iesniegto pašvaldības bezpeļņas organizācijas-uzņēmuma “Jūrmalas ātrā palīdzība” privatizācijas projektu.
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 24. oktobra 602. lēmumu
  1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijai (Z.Starks) 3 mēnešu laikā izstrādāt pašvaldības bezpeļņas organizācijas-uzņēmuma “Jūrmalas ātrā palīdzība” privatizācijas projektu.
  2. Uzdot domes būvvaldei (V.Zvejniece) risināt jautājumu par uzņēmuma apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
  1. Uzdot dome pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere) 3 mēnešu laikā atrisināt jautājumu par uzņēmumam nomā nodoto nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijai (Z.Starks) 2 mēnešu laikā no pašvaldības organizācijai - uzņēmumam “Jūrmalas ātrā palīdzība” nomā nodoto nekustamo īpašumu reģistrācijas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda organizēt uzņēmuma privatizācijas projekta izstrādāšanu, paredzot tā privatizāciju ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi".

  1. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs