Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.206

Par kārtību kā stājas spēkā
Jūrmalas pilsētas apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības
saistošie noteikumi

Lai metodiski un racionāli organizētu un finansētu Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošanu, kā arī izpildītu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumus Nr.416 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”, Jūrmalas dome nolemj:

  1. Saistošie noteikumi Nr.7 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība" stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
  2. Līdz ar saistošo noteikumu Nr.7 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība" stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušus Jūrmalas pilsētas domes ar 1996.gada 28.novembra lēmumu Nr.1064 apstiprinātos “Apstādījumu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumus”.
  3. Koku ciršanas komisijas darbs tiek apmaksāts domes noteiktā kārtībā.
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs