Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.207

Par kārtību kā stājas spēkā
saistošie noteikumi
par autotransporta pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas
un maršruta atļauju izsniegšanas
kārtību Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu, Autopārvadājumu likuma 30. un 32.pantu un Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumu Nr.348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” 19.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas 2001.gada 22.maija lēmumu un finansu komitejas 2001.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.16-1/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot domes transporta daļas vadītājam M.Demmem nosūtīt Pašvaldību lietu pārvaldei saistošo noteikumu Nr.8 “Par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas un maršruta atļauju izsniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 2 oriģināleksemplārus reģistrēšanai.
  2. Uzdot domes priekšsēdētāja palīdzei V.Ramānei nedēļas laikā pēc saistošo noteikumu reģistrācijas Pašvaldību lietu pārvaldē tos publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Atzīt par spēku zaudējušu 2000.gada 6.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.11 “Par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” un 2000.gada 17.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.117 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 14.augusta lēmumā Nr.447 un 2000.gada 6.janvāra lēmumā Nr.11”.
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs