Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.208

Par saistošo noteikumu
"Par kārtību, kādā tiek izsniegtas
atļaujas individuālā darba veikšanai"
un "Par kārtību, kādā tiek izsniegtas
izziņas par pašvaldības piekrišanu
uzņēmējdarbības veikšanai
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
pieņemšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1993.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.220 "Par individuālā darba patentapmaksas apmēriem un kārtību, kādā tiek reģistrēti individuālā darba veicēji", Latvijas Republikas Augstākās Padomes likumu “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”, 1999.gada 16.februāra noteikumiem Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem", 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi", Latvijas Republikas Autopārvadājumu likumu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.8 "Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Līdzekļus, kas iegūti no licenču izsniegšanas, ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domas budžeta norēķinu kontā 10-010130127 Latvijas Unibankas Jūrmalas filiālē, kods UNLALV2X010, bet līdzekļus, kas iegūti no licenču kartiņu un maršruta atļauju izsniegšanas, kā arī no pārvadātājiem par līniju būvju izmantošanu, ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu norēķinu kontā 10-000142536 Latvijas Unibankas Jūrmalas filiālē, kods UNLALV2X010.
  2. Atļaut ne vairāk kā 20% no līdzekļiem, kas iegūti no licenču kartiņu un maršruta atļauju izsniegšanas, kā arī līdzekļus, kas iegūti no pārvadātājiem par līniju būvju izmantošanu,izmantot uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas locekļu un ar komisijas darbu saistīto domes darbinieku materiālajai stimulēšanai.
  3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 14.augusta lēmumu Nr.447.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs