Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2001. gada 18. jūlija 313. lēmumu

2001.gada 20.jūnijāNr.211

Par Rīgas reģiona attīstības
aģentūras veidošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2000.gada 21.septembrī ar lēmumu Nr.852 ir atbalstījusi Rīgas reģiona attīstības aģentūras dibināšanu. SO "Rīgas reģiona attīstības padome" 2001.gada 30.janvārī ar lēmumu Nr.1 nolēma dibināt bezpeļņas organizāciju akciju sabiedrību "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" (RRAA). Saskaņā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā un, izvērtējot iespējamos Rīgas reģiona attīstības aģentūras (RRAA) juridiskā statusa modeļus, SO Rīgas reģiona attīstības padomes valde 2001.gada 17.maijā ar lēmumu Nr.5 nolēma rekomendēt pārskatīt 2001.gada 30.janvāra lēmumu Nr.1 par b/o akciju sabiedrības "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" (RRAA) dibināšanu.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, SO Rīgas reģiona attīstības padomes valdes lēmumiem Nr.3 (07.05.2001.), Nr.5 (17.05.2001.) un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 31.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.16-4/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Rīgas reģiona attīstības padomes un Rīgas reģiona attīstības aģentūras veidošanas principiālo shēmu saskaņā ar pielikumu.
  2. Izveidot kopīgu Rīgas reģiona pašvaldību iestādi-aģentūru saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 20.jūnija lēmumu Nr.211

RRAP - RRAA STRUKTŪRA

Informātīva Rīgas reģiona
pašvaldību vadītāju kopsapulce

Lēmējinstitūcija
Rīgas reģiona attīstības padome

RRAP izpildinstitūcija
Rīgas reģiona attīstības aģentūra
Direktors