Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.213

Par piedalīšanos kopuzņēmuma
ar NRC "Vaivari" veidošanā

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas tālāko attīstību un nepieciešamo vispārējās, interešu un speciālās, t.sk. integratīvās, izglītības infrastruktūru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Akceptēt nodomu protokolu par kopuzņēmuma "SPORTREHS" dibināšanu ar NRC "Vaivari" un pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt nodomu protokolu.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemesgabala Vaivari 1308 ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs