Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.214

Par Jūrmalas Jauno dabas draugu centra
direktora apstiprināšanu

Novērtējot konkursa uz Jūrmalas Jauno dabas draugu centra direktora vietu rezultātus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Ilzi RUPENHEITI par Jūrmalas Jauno dabas draugu centra direktori ar š.g.1.jūliju.
  2. Uzdot skolu valdes priekšsēdētājai V.Reinkaitei noslēgt darba līgumu ar I.Rupenheiti uz vienu gadu.
  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs