Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.219

Par ēkas
Jūrmalā, Bulduru prospektā 98 lit.2
nomas līguma laušanu ar IU “Treide”

Pamatojoties uz 2001.gada 23.marta vienošanos par nomas līguma Nr.131/1-3 laušanu un Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2001.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lauzt 1998.gada 14.aprīļa līgumu Nr.131/1-3 ar I.Treides individuālo uzņēmumu“Treide“ par ēkas nomu Jūrmalā, Bulduru prospektā 98 lit.2.
  2. Uzdot domes komercnodaļai (G.Jubele) sagatavot priekšlikumus par ēkas Bulduru prospektā 98 lit.2 turpmāko izmantošanu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs