Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijāNr.265

Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas reorganizāciju
un sākumskolas "Atvase" dibināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 40.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji" 2. un 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 14.maija lēmuma Nr.525 "Par Jūrmalas izglītības iestāžu reorganizāciju" 1.paragrāfa 1. un 2.punktu.

  2. Reorganizēt Jūrmalas 1.ģimnāziju, atdalot no Jūrmalas 1.ģimnāzijas 1.-6.klases un izveidojot sākumskolu "Atvase" ar 2001.gada 1.septembri.

  3. Piešķirt Jūrmalas 1.ģimnāzijai ģimnāzijas statusu ar 2001.gada 1.septembri.

  4. Apstiprināt Jūrmalas 1.ģimnāzijas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar 1.pielikumu.

  5. Apstiprināt sākumskolas "Atvase" tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu.

  6. Apstiprināt par sākumskolas "Atvase" direktora pienākumu izpildītāju Mirdzu Vīnbergu un uzdot Jūrmalas skolu valdes priekšsēdētājai V.Reinkaitei noslēgt darba līgumu ar M.Vīnbergu uz vienu gadu.

  7. Uzdot Jūrmalas skolu valdes priekšsēdētājai V.Reinkaitei izveidot reorganizācijas komisiju un līdz 2001.gada 30.augustam veikt pieņemšanas nodošanas procesu. Lūgt Jūrmalas pilsētas domes deputātu L.Aleksejevu piedalīties komisijas darbā.

  8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu nodaļai līdz 2001.gada 30.augustam organizēt Jūrmalas 1.ģimnāzijas budžeta pārdali, izveidojot Jūrmalas 1.ģimnāzijas un sākumskolas "Atvase" budžetus 2001.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.

  9. Uzdot Jūrmalas 1.ģimnāzijas direktoram J.Kindzulim līdz 2001.gada 30.jūlijam brīdināt Jūrmalas 1.ģimnāzijas darbiniekus par reorganizāciju.

  10. Uzdot kontroli par Jūrmalas 1.ģimnāzijas reorganizācijas gaitu domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs