Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijāNr.273

Par kopuzņēmuma
ar NRC "Vaivari" dibināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija lēmumu Nr.213, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Dibināt kopuzņēmumu ar NRC "Vaivari" - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sportrehs".
  2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju D.Urbanoviču parakstīt kopuzņēmuma dibināšanas dokumentus un statūtus.
  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs