Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijāNr.274

Par dienas centra personām
ar garīga rakstura traucējumiem
izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par sociālo palīdzību", Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2001.gada 1.jūnija lēmumu (protokols Nr.16-2/4) un finansu komitejas 2001.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.16-1/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izveidot dienas centru ar 50 vietām personām ar garīga rakstura traucējumiem Ķemeros, Dūņu ielā 2 sadarbībā ar BOV SIA "Republikāniskais rehabilitācijas centrs".
  2. Uzdot domes finansu nodaļas vadītājai D.Paulei paredzēt 2001.gada budžetā Ls 9180 centra darbības nodrošināšanai.
  3. Noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu starp Jūrmalas pilstas domi (D.Urbanovičs), Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fondu (O.Dzene) un BOV SIA "Republikāniskais rehabilitācijas centrs" (R.Simsone) par centra izdevumu segšanu.
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs