Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijāNr.275

Par saistošo noteikumu Nr.9
"Par izmaiņām 10.06.1999. saistošajos noteikumos Nr.5
"Par izmaiņu apstiprināšanu "Jūrmalas pilsētas teritorijas,
dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas
un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi"""
stāšanos spēkā

Aktīvas atpūtas nodrošināšanai pludmalē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Saistošo noteikumu izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
  2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs