Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūlijāNr.282

Par nomas maksas noteikšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 5.jūnija sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt bezpeļņas organizācijai pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” maksu par ēkas Jūrmalā, Raiņa ielā 98a izmantošanu Ls 0,01 par 1 kv.m mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) laika periodā no 2001.gada 1.jūnija līdz 2005.gada 3.februārim.
  2. Uzdot domes komercnodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot nomas maksas izmaiņas līgumā ar bezpeļņas organizāciju pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs