Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūlijāNr.291

Par nekustamā īpašuma
Kolkas ielā 20a
nomas līguma noslēgšanu
ar SIA "Sanare - KRC Jaunķemeri"

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sanare - KRC Jaunķemeri" par nekustamā īpašuma nomu Jūrmalā, Kolkas ielā 20a, kas sastāv no ēkas telpām ar kopējo platību 163,90 kv.m un zemesgabala 3494 kv.m 92/1000 d.d. uz pieciem gadiem darba organizēšanai ar sadarbības partneriem, nosakot nomas maksu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām likmēm.
  2. Uzdot BO Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics) divu mēnešu laikā sagatavot un noslēgt šī lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.
  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs