Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūlijāNr.292

Par telpu Jūrmalā, Parka ielā 1
nomas maksas noteikšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 3.jūlija sēdes protokolu Nr.5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt sabiedriskai organizācijai "Zaļais Ordenis - pasaku māja "Undīne"" nomas maksu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Parka ielā 1 telpām ar platību 407,96 kv.m Ls 0,01 (neskaitot pievienotās vērtības nodokli) par vienu kvadrātmetru no 2001.gada 1.jūnija.
  2. Uzdot BO Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētās līguma izmaiņas.
  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs