Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 18.jūlijāNr.352

Par Jūrmalas pilsētas mežu
reģistrāciju Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” pašvaldību pastāvīgajās funkcfijās ietilpst pienākums “gādāt par teritorijas labiekārtošanu,... parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu,... noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži...”.

Ņemot vērā to, ka Jūrmala ir kūrortpilsēta, Jūrmalas pilsētas meži ir nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai, lai nodrošinātu kūrorta attīstību, uzlabotu rekreācijas iespējas pilsētas zaļajā zonā, veidojot pilsētas meža zemesgabalus kā skvērus, parkus un mežaparkus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 2001.gada 6.jūlija Jūrmalas pilsētas zemes komisijas sēdes protokola Nr.13-2.39, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Reģistrēt Jūrmalas pilsētas mežus Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda ar mērķi veidot skvērus, parkus un mežaparkus pašvaldības funkciju pildīšanai.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas zemes komisijai veidot zemesgabalus Jūrmalas pilsētas mežu teritorijā reģistrācijai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
  3. Uzdot domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere):
  4. 3.1 pusotra gada laikā veikt lēmuma 1.punktā minēto īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā;
    3.2 ik pēc 3 mēnešiem atskaitīties domē par paveikto

  5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs