Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.356

Par Jūrmalas pašvaldības
pilnvarnieku atsaukšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” un Latvijas Republikas Civillikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieku pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Jūrmalas mūzika” pilnvarniekus Arturu Henkelu un Adrianu Kukuvasu.
 2. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” pilnvarnieku Dzintaru Krūmiņu.
 3. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dubultu šķelda” pilnvarnieku Arnoldu Lindi.
 4. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Bulduru slimnīca” pilnvarniekus Astru Priedi un Laimu Grobiņu.
 5. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijā SIA “Viduslatvijas slimokase” pilnvarniekus Arturu Henkelu un Laimu Grobiņu.
 6. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” pilnvarnieku Ruaneti Mežu.
 7. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” Astru Priedi.
 8. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA “Jūrmalas gaisma” pilnvarnieku Juri Griķi.
 9. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”” pilnvarniekus Dzintru Homku un Daigu Pauli.
 10. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” pilnvarniekus Leonāru Svarinski un Arnoldu Lindi.
 11. Atcelt no Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieka pienākumu pildīšanas bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA “Jūrmalas ūdens” pilnvarniekus Gunti Klīve un Guntu Jubeli.
 12. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes personāla daļai (I.Kučinska) sagatavot vienošanās par pilnvarojuma līgumu laušanu ar šī lēmuma 1.-11.punktos minētajiem pilnvarniekiem.
 13. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes personāla daļai (I.Kučinska) līdz 2001.gada 6.augustam izsludināt konkursu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarniekiem šī lēmuma 1.-11.punktos minētajās uzņēmējsabiedrībās un b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs".
 14. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam līdz 2001.gada 6.augustam izveidot pilnvarnieku pretendentu atlases konkursa komisiju.
 15. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 10.decembra lēmuma Nr.1223 1.punktu, 1999.gada 1.jūlija lēmumu Nr.667, 1999.gada 9.decembra lēmuma Nr.1215 4.punktu, 1999.gada 9.decembra lēmuma Nr.1216 3.punktu, 2000.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.344, 2000.gada 30.novembra lēmuma Nr.1090 3.punktu, 2001.gada 22.februāra lēmuma Nr.206 3.punktu, 2001.gada 22.februāra lēmuma Nr.207 3.punktu, 2001.gada 22.februāra lēmuma Nr.208 4.punktu un 2001.gada 22.februāra lēmuma Nr.209 3.punktu.
 16. Lēmuma 1.-11.punkti un 15.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 28.augustu.
 17. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis