Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.358

Par siltumenerģijas tarifiem
2001./2002.gada sezonā

Lai nodrošinātu pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājus ar siltumenerģiju 2001./2002.gada sezonā un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 2001.gada 25.jūlija protokolu Nr.16-1/5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt SIA "Dubultu šķelda", sākot ar 2001.gada 1.oktobri, siltumenerģijas ražošanas un piegādes tarifu pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" par vienu megavatstundu Ls 10.75, tai skaitā tarifa pašizmaksa Ls 9.11 un PVN Ls 1.64.
 2. Samazināt pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" nekustamā īpašuma nodokļa maksu par 90%.
 3. Apstiprināt, sākot ar 2001./2002.gada apkures sezonu, sekojošus siltumenerģijas tarifus:
 4. 3.1. iedzīvotājiem:

  3.1.1. par dzīvokļa apkuri - Ls 0,48 par vienu kvadrātmetru dzīvokļa kopējās platības;
  3.1.2. par siltumenerģiju, kas izlietota pilsētas ūdensvada ūdens uzsildīšanai un centralizētai piegādei - Ls 3,70 vienam cilvēkam mēnesī;
  3.1.3. par megavatstundu siltumenerģijas - Ls 17,76.

  3.2. pārējiem patērētājiem par megavatstundu siltumenerģijas - Ls 17,92 (tai skaitā tarifa pašizmaksa Ls 15,19 un PVN Ls 2,73) par vienu MWh.

 5. Noteikt maksu par visu daudzdzīvokļu namu iekšējo siltumtīklu tehnisko apkopi katru mēnesi Ls 0,024 par vienu kvadrātmetru dzīvokļa kopējās platība (tai skaitā PVN Ls 0,004).
 6. Atļaut pašvaldības dzīvojamo namu maznodrošinātiem iedzīvotājiem norēķināties par apkuri atlikto maksājumu veidā:
 7. 5.1. apkures sezonas laikā tarifs Ls 0,35 par vienu kvadrātmetru dzīvokļa kopējās platības;

  5.2. pārējos mēnešos tarifs Ls 0,13 par vienu kvadrātmetru dzīvokļa kopējās platības.

 8. Noteikt visiem patērētājiem kavējuma maksu par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1% apmērā no maksājuma summas līdz atmaksas dienai ieskaitot. Nepiemērot kavējuma maksu vietējā budžeta finansētajām iestādēm.
 9. Noteikt visiem siltumenerģijas patērētājiem norēķinu periodu par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 25.datumam.
 10. Uzdot pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" (V.Dziesma) apstiprinātos siltumenerģijas realizācijas tarifus publicēt laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Jūrmalas Ziņas".

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis