Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.359

Par telpu izmantošanu
Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52

Lai uzlabotu apstākļus bērnu un jaunatnes sporta attīstībai Jūrmalas pilsētā un, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pārcelt ar 2001. gada 1.septembri Jūrmalas pilsētas sporta skolu no telpām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 un Z.Ivanovas Tenisa skolu no telpām Nacionālā sporta bāzē Valsts tenisa centrs "Lielupe", Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16 uz telpām Jūrmalā, Strēlnieku prospekā 50/52.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas skolu valdes vadītājai V.Reinkaitei līdz 2001.gada 24.augustam izstrādāt nepieciešamo pasakumu plānu šī lēmuma 1.punktā minēto darbību nodrošināšanai.
  3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei 2002.gada pašvaldības budžeta projektā paredzēt finansu līdzekļus Jūrmalas sporta skolas telpu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 uzturēšanai.
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis