Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.367

Par kārtību, kā stājas spēkā saistošie noteikumi
par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta 2.daļu, kā arī, lai regulētu makšķernieku slodzi, zivju krājumu izmantošanu un makšķernieku ietekmi uz vidi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Saistošie noteikumi Nr.11 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  2. Līdz ar saistošo noteikumu Nr.11 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā” stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes ar 1998.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.469 apstiprināto nolikumu “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis