Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.372

Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizāciju
sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs”

Lai sakārtotu Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” pamatkapitālu atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību” un, pārskatot Jūrmalas pilsētas domes ieguldījuma daļu b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” pamatkapitālā atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu “prasībām un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2001.gada 9.jūlija sēdes lēmumu un uz finansu komitejas 2001.gada 25.jūlija sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izņemt no Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” statūtfonda dibinātāja - Jūrmalas pilsētas domes mantiskā ieguldījuma daļas - ēku Jūrmalā, Jomas ielā 42,lit.2 ar bilances vērtību uz 1997.gada 1.janvāri - Ls 20378.
 2. Jūrmalas pilsētas domei kā dibinātājam veikt papildus ieguldījumu b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” pamatkapitālā Ls 428 (četri simti divdesmit astoņi lati) apmērā, iemaksājot naudu latos un Ls 272 (divi simti septiņdesmit divi lati) apmērā, veicot mantisko ieguldījumu, tādejādi palielinot domes ieguldījuma daļu līdz Ls 1048.
 3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas b/o SIA”Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” statūtu fondu uz 2001.gada 1.jūniju Ls 2000 (divi tūkstoši) apmērā saskaņā ar pielikumu.
 4. Veikt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” statūtos:
 5. 4.1. Izteikt Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” statūtu 3.1., 3.2 un 4.9.punktus sekojošā redakcijā:

  "

  3.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 2000 (divi tūkstoši lati);

  3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2000 kapitāla daļām, katras kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.Dibinātāji vienojas, ka balsu skaits atbilst daļu skaitam.

  4.9.Sabiedrības dalībnieku sapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no pamatkapitāla. Lai izlemtu jautājumu par Sabiedrības likvidāciju nepieciešams dalībnieku kvorums, kas kopā pārstāv vizmaz trīs ceturtdaļas no pamatkapitāla."

  4.2. Izslēgt Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” statūtu 4.11.punktu.

 6. Noslēgt līgumu ar Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs” par telpu nomu nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Jomas ielā 42, lit.2.
 7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere) mēneša laikā sagatavot lēmuma 5.punktā minēto nomas līgumu.
 8. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas b/o SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs”direktori S.Freibergu viena mēneša laikā pieteikt un noformēt statūtu un statūtu fonda izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistrā.
 9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 1.augusta lēmumu Nr.372

Izmaiņas

Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtu fondā
(pamatlīdzekļu kopsavilkums latos)

Apstiprinātais statūtkapitāls uz 01.01.1997.Iegādāti pamatlīdzekļiIeguldījums (Ls)Nodoti no bilances uz bilanciApstiprinātais statūtkapitāls uz 01.07.2001.
21678272428203782000

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis