Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 15.augustāNr.391

Par sabiedriskās organizācijas
“Latvijas lielo pilsētu asociācija”
dibināšanu

Ņemot vērā radušos nepieciešamību veidot ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko un kultūras kontaktu jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām, saskaņojot viedokļus administratīvi teritoriālās reformas un citos svarīgos pašvaldību dzīves jautājumos, balstoties uz Latvijas Republikas likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 1.panta 3.daļu un likuma “Par pašvaldībām” 95.panta 3.daļu un 95.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt sabiedriskās organizācijas “Latvijas lielo pilsētu asociācija” dibināšanu un piekrist kļūt par tās dibinātāju un biedru.
  2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Daini Urbanoviču pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi sabiedriskās organizācijas dibināšanas procesā un parakstīt jebkuru ar sabiedriskās organizācijas “Latvijas lielo pilsētu asociācija” saistītu dokumentu, piedalīties un balsot biedru kopsapulcēs, kā arī ievēlēšanas gadījumā darboties sabiedriskās organizācijas izveidotajās vadības un citās institūcijās.
  3. Finansu pārvaldei (A.Tukāne) rezervēt naudas līdzekļus Ls 8000 (astoņi tūkstoši latu) apmērā, kuri saskaņā ar sabiedriskās organizācijas “Latvijas lielo pilsētu asociācija” biedru kopsapulces lēmumu izlietojami kā iestāšanās un ikgadējās biedru naudas maksājumi.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs