Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 22. janvāra 43. lēmumu

2001.gada 29.augustāNr.445

Par Jūrmalas pilsētas domes
pilnvarniekiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un konkursa komisijas 2001.gada 23.augusta lēmumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iecelt Ināru Kundziņu par pašvaldības pilnvarnieci bezpeļņas organizācijā Jūrmalas pašvaldības SIA "Jūrmalas mūzika" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 1 minimālā amatalga mēnesī.
  2. Iecelt Eviju Rakišu par pašvaldības pilnvarnieci bezpeļņas organizācijā Jūrmalas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 3 minimālās amatalgas mēnesī.
  3. Iecelt Vilni Vitkovski par pašvaldības pilnvarnieku bezpeļņas organizācijā SIA "Viduslatvijas Slimokase" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 1 minimālā amatalga mēnesī.
  4. Iecelt Ingu Braču par pašvaldības pilnvarnieci bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 2 minimālās amatalgas mēnesī.
  5. Iecelt Guntu Smalko par pašvaldības pilnvarnieci SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 1 minimālā amatalga mēnesī.
  6. Iecelt Andru Tukāni par pašvaldības pilnvarnieci bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 2 minimālās amatalgas mēnesī.
  7. Iecelt Anitu Lindermani par pašvaldības pilnvarnieci bezpeļņas organizācijā SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot darba samaksu - 1 minimālā amatalga mēnesī.
  8. Uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam noslēgt pilnvarojuma līgumus ar ieceltajiem pilnvarniekiem un mēneša laikā izsludināt atkārtotu konkursu uz pilnvarnieku vietām uzņēmējsabiedrībās, kurās netiek apstiprināti pilnvarnieki.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs