Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.460

Par kredītlīnijas atvēršanu

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei atļaut atvērt kredītlīniju līdz Ls 500000 gadā uz laiku līdz 1 gadam:
  2. 1.1. pašvaldības funkciju pildīšanai,
    1.2. īstermiņa budžeta deficīta segšanai, kurš paredzēts pašvaldības pasūtījuma izpildei un norēķiniem par iepērkamo siltumenerģiju.

  3. Kredītlīnijas atvēršanu garantēt ar pašvaldības budžetu.
  4. Uzdot Jūrmalas pilsētas finansu pārvaldei regulāri informēt par kredītlīnijas izmantošanas mērķiem, apjomiem un atmaksu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs