Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.461

Par Jūrmalas Speciālās internātskolas
direktora apstiprināšanu

Izvērtējot konkursa uz Jūrmalas Speciālās internātskolas direktora vietu rezultātus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Induli SKUDRU par Jūrmalas Speciālās internātskolas direktoru ar 2001.gada 12.septembri.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas skolu valdes priekšsēdētājai V.Reinkaitei noslēgt darba līgumu ar I.Skudru uz vienu gadu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs