Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.462

Par apakšnomas līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 4.septembra sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut bezpeļņas organizācijai pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” noslēgt apakšnomas līgumus par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomu līdz 2005.gada 3.februārim prakses veikšanai ar sekojošiem

  2. Uzdot bezpeļņas organizācijai pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” (A.Leškoviča) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētos apakšnomas līgumus un iesniegt tos parakstīšanai Jūrmalas pilsētas domē.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs