Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozīts ar Domes 2009.gada 12. februāra 75.lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 21. janvāra 33. lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2001.gada 12.septembrīNr.463

Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu
regulējamo nozaru noteikšanu
un regulatora izveidi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām” un “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem“, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā sniedzamo sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādi - regulatoru “Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators”.

 2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde “Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators” sastāv no:

  2.1. regulatora priekšsēdētāja;
  2.1. diviem regulatora locekļiem.

 3. Pašvaldības regulējamās nozarēs noteikt sekojošus regulējamos sabiedrisko pakalpojumu veidus:

  3.1. sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana;
  3.2. sadzīves atkritumu uzglabāšana, pārkraušana un apglabāšana;
  3.3. ūdens ieguve, ražošana un novadīšana;
  3.4. ūdens padeve ūdensvada tīklā;
  3.5. notekūdeņu savākšana un novadīšana;
  3.6. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana;
  3.7. siltumenerģijas ražošana;
  3.8. siltumenerģijas piegāde;
  3.9. siltumenerģijas realizācija;
  3.10. pasažieru regulārie autopārvadājumi pilsētas maršrutos.

  Grozīts ar Domes 2009.gada 12. februāra 75.lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 21. janvāra 33. lēmumu
  3.11.pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri.

 4. Uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam, ievērojot likumā noteiktos termiņus, izstrādāt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikumu un iesniegt to Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai.

 5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam:

  5.1. ievērojot likumā noteiktos termiņus, izveidot konkursa komisiju Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu izvēlei un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai,
  5.2. ievērojot likumā noteiktos termiņus, iesniegt priekšlikumus par konkursa komisijas izvēlētajiem regulatora amatpersonu kandidātiem Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs