Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.504

Par izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas dome iesniegusi tiesā prasības pieteikumu pret Jūrmalas pilsētas domi par īpašuma tiesību atjaunošanu uz bijušām Rīgas pilsētas Piņķu mežniecības meža fonda zemēm Jūrmalas pilsētā 894,83 ha kopplatībā un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2000.gada 17.novembra spriedumu lietā Nr.C-771/8,2000 ir apmierinājusi Rīgas pilsētas domes prasību - atzinusi un atjaunojusi Rīgas domei īpašuma tiesības uz 823 ha no bijušām Rīgas pilsētas Piņķu mežniecības meža fonda zemēm, kas atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Jūrmalas pilsētas dome par augstāk minēto spriedumu iesniegusi apelācijas sūdzību un, ņemot vērā, ka starp pusēm panākta vienošanās par izlīguma slēgšanu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt izlīguma slēgšanu ar Rīgas pilsētas domi.
  2. Izveidot darba grupu sekojošā sastāvā:
  3. Uzdot darba grupai, saskaņojot ar Rīgas pilsētas pašvaldību, izstrādāt izlīguma projektu.
  4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju D.Urbanoviču Jūrmalas pilsētas domes vārdā parakstīt izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi saskaņā ar darba grupas izstrādāto izlīguma projektu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs