Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 10.oktobrīNr.576

Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu

Lai radītu nepieciešamos nosacījumus pamatlīdzekļu atjaunošanai paredzēto līdzekļu uzkrāšanai uzņēmējsabiedrībā, kā arī ņemot vērā to, ka inflācijas rezultātā pamatlīdzekļu tirgus vērtība daudzkārt pārsniedz to bilances vērtību un, balstoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, ”Par uzņēmējdarbību”, ”Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt privatizējamās bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Bulduru slimnīca” pamatlīdzekļu vērtību uz 2001.gada 19.martu Ls 897673 apmērā.
  2. Pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības pieaugumu attiecināt uz privatizējamās bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielinājumu.
  3. Uzdot privatizējamās bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Bulduru slimnīca” direktoram J.Tračumam sastādīt uzņēmējsabiedrības ārkārtas bilanci uzrādot jauno vērtību.
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs