Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 13. februāra 99. lēmumu

2001.gada 10.oktobrīNr.577

Par privatizējamās b/o Jūrmalas pašvaldības
SIA ”Bulduru slimnīca”
statūtkapitāla un statūtu izmaiņām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, ”Par uzņēmējdarbību”, ”Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 10.oktobra lēmumu Nr.576, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izdarīt sekojošas izmaiņas privatizējamās b/o Jūrmalas pašvaldības SIA "Bulduru slimnīca" Statūtos:
 2. 1.1. papildināt 3.punktu ar otro teikumu sekojošā redakcijā:

  “Par sabiedrības dalībnieku kļūst arī personas, kuras saskaņā ar šiem statūtiem un likumu iegūst Sabiedrības kapitāla daļas pēc tās dibināšanas".

  1.2. izteikt 4.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
  "Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir Ls 897673 (astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati), to veido ēkas, pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs".

  1.3. papildināt ar jauniem 4.6., 4.7.un 4.8.apakšpunktiem sekojošā redakcijā:
  "4.6. Ja pamatkapitālu palielina pieaicinot jaunus dalībniekus, jāievēro attiecīgie likuma noteikumi.Jauna dalībnieka iesaistīšana notiek saskaņā ar jaunu dalībnieku iesaistīšanas noteikumiem, ko apstiprina kapitāla daļas turētājs.
  4.7. Ja pamatkapitālu palielina, paaugstinot agrāk ieguldīto daļu vērtību, pamatkapitālā saskaņā ar grāmatvedības normām ir jāieskaita tā Sabiedrības īpašuma daļa, kura pēc gada vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apjomu.
  4.8. Ja, pieaicinot jaunus dalībniekus, kas iegulda savas daļas, vai esošajam dalībniekam ieguldot papildus daļu ieguldījumu, kapitāldaļas turētāja noteiktajā termiņā paredzētais daļu ieguldījums nav izdarīts, tad kapitāla daļu turētājs var nolemt, ka pamatkapitāls ir grozīts par fakstiski ieguldīto summu, vai arī uzskatīt palielinājumu par nenotikušu, atdodot ieguldīto naudu un mantu atpakļ. Abos gadījumos jāizdara attiecīgi statūtu grozījumi.".

 3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju D.Urbanoviču parakstīt Statūtu izmaiņas.
 4. Uzdot b/o pašvaldības SIA “Bulduru slimnīca” direktoram J.Tračumam 2 mēnešu laikā reģistrēt uzņēmējsabiedrības Statūtu izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
 5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs