Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 10.oktobrīNr.586

Par pedagoģiskās korekcijas klašu
atvēršanu Slokas pamatskolā

Lai radītu apstākļus obligātās pamatizglītības iegūšanai skolēniem, kuriem mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, skolēniem ar attīstības un sociālās uzvedības nepilnībām, nodrošinot bērniem piemērotāko pedagoģiskās palīdzības veidu, kurš dotu vislabākos rezultātus skolēnu attīstībā un mācību darbā, Slokas pamatskolā nepieciešams atvērt divas pedagoģiskās korekcijas klases, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2001.gada 12.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.16-2/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atvērt divas pedagoģiskās korekcijas klases Slokas pamatskolā sākot ar 2001./2002.mācību gadu.
  2. Kontroli par pedagoģiskās korekcijas klašu darbu uzdot Jūrmalas skolu valdes priekšsēdētājai V.Reinkaitei.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs