Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 24.oktobrīNr.601

Par dabas lieguma izveidošanu
Lielupes grīvas palieņu pļavās

Ievērojot to, ka Lielupes grīva ar savām palieņu pļavām Buļļuciemā ir unikāls dabas veidojums, kurā ietilpst vairāki reti un aizsargājami biotopi (Lielupes grīva, Jūrmalas pļavas, Lielupes dūņainie krasti ar slāpekli mīlošu viengadīgu pioniersugu augāju, Eitrofas augsto lakstaugu audzes, Mēreni mitras pļavas) un tajās sastopamas vairākas aizsargājamu putnu un augu sugas, tās ir saglabājamas kā dabas vērtība pilsētas un Latvijas mērogā.

Lai ierobežotu saimniecisko darbību šo pļavu un ūdeņu teritorijās, kā arī, pamatojoties uz Jūrmalas Attīstības plāna 3.11. un 14.2.apakšpunktiem, 2001.gada 28.jūnija Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.16-4/7 un 2001.gada 9.jūlija vides aizsardzības komitejas sēdes protokolu Nr.16-5/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot dabas liegumu Lielupes grīvas palieņu pļavu teritorijā 161,3 ha platībā, saskaņā ar pievienoto teritorijas robežu plānu.

 2. Uzdot domes vides aizsardzības nodaļai (R.Kņūtiņa):

  2.1 iesniegt domes lēmumu un nepieciešamos materiālus izskatīšanai Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā;
  2.2 organizēt dabas lieguma izveidošanai nepieciešamo zinātniski pētniecisko datu par dabas vērtībām šajā teritorijā apkopošanu;
  2.3 izstrādāt dabas lieguma dabas aizsardzības plānu ar individuāliem apsaimniekošanas noteikumiem;
  2.4 informēt dabas lieguma teritorijā esošo zemesgabalu īpašniekus par dabas lieguma statusa izveidošanu šajā teritorijā.

 3. Uzdot domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere) informēt 2002.gada janvārī par īpašumu Lielupes grīvas palieņu pļavu teritorijā kompensācijas gaitu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs