Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 24.oktobrīNr.620

Par sociālās aprūpes nodaļas izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par sociālo palīdzību” 7.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izveidot sociālās aprūpes nodaļu ar 25 vietām uz PBU “Slokas slimnīca” bāzes.
  2. Noteikt vienas dienas uzturēšanās izmaksu vienam klientam nodaļā Ls 5,50 apmērā (no pašvaldības sedzot Ls 4,30) saskaņā ar pielikumā pievienoto tāmi.
  3. Veikt izmaiņas 2001.gada apstiprinātajos izdevumos no pamatbudžeta domes labklājības pārvaldei, samazinot izdevumus Ls 10000 apmērā veselības aprūpei (klasifikācijas kods 05.700; 3000), novirzot tos sociālās aprūpes nodaļas nepieciešamo izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 06.251; 3400).

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 24.oktobra lēmumu Nr.620

Jūrmalas pilsētas PBU "Slokas slimnīca" sociālās aprūpes nodaļas izdevumu tāme mēnesī

summauz 1 g/dpielikumi
Pavisam izdevumi41345,5

Darba algas10081,34pielikums pielikums
Sociālais nodoklis2630,35pielikuma pielikums
Personāla izmaksas kopā12711,69

Pakalpojumi3980,53

Apkure630,08

Elektroenerģija610,08

Ūdens, kanalizācija150,02

Atkritumu izvešana120,02

Veļas mazgāšana1980,26

Apsardze160,02

Telefona abonēšanas maksa, vietējo un tālsarunu apmaksa250,03

Prese, pasta izdevumi80,01

Materiāli17202,29

Ēdināšana937,51,25

Medikamenti262,50,35

Speciālās lietošanas materiāli (Pamperi)4200,56

Mazvērtīgais inventārs, mīkstais inventārs750,1

Saimnieciskie materiāli, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļi250,03

SAN īpatsvars7450,99

Līdzdalība uzņēmuma kopējā saimniecībā, ņemot vārā SAN gultasvietu īpatsvaru 18,8% no kopējām slimnīcas (uzņēmuma) gultasvietām 7450,99

Pašvaldības pasūtījums32314,3

Pašu ieņēmumi (no klientu pensijām)9001,2


Pielikuma pielikums

Amata algu un štatu saraksts sociālās aprūpes nodaļā

AmatsSlodzeSlodzes algaDarba samaksa
Ārsts0,511557,5
Ergoterapeits0,511557,5
Medicīnas māsa 0,50 Ls/stundā284168
Sociālais darbinieks0,512060
Aprūpētāji 0,36 Ls/stundā778546
Oficiante0,757858,5
Apkopēja0,756045
Frizieris0,256015
Kopā:12,25 1008
Sociālās iemaksas 263