Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 24.oktobrīNr.630

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
izvērtēšanas uzsākšanu

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns tika izstrādāts laika periodā no 1993.-1995.gadam. “Dabas pamatne”, transporta shēma, inženierapgādes priekšnoteikumi un kultūrvēsturiskais mantojums - tie ir ilglaicīgie pilsētas struktūras elementi uz kuriem balstās plāna daļa, kura paredzēta turpmākajiem 10.gadiem (līdz 2005.gadam). Jūrmalas pilsētas attīstības plāns ir apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.893 1995.gada 27.jūlijā. Plānā apkopoti attīstības stratēģijas mērķi, vadlīnijas un ieteikumi, kuri veido Jūrmalas pilsētas domes politiku. Laika periodā no 1992.-2001.gadam pilsētā tika realizēta Zemes reforma, kuras rezultātā ir sakārtota pilsētas nekustamo īpašumu juridiskā piederība, precizēts pilsētas attīstības plāns, saskaņā ar esošo apbūvi un zemesgabalu robežām. Latvijas Republikā vairākkārt mainīta un pilnveidota likumdošanas bāze, kas nosaka teritoriālplānošanas vadlīnijas un pamatprincipus.

1999.gadā tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu uzsākšanu. 1999.gada 4.novembrī ar Jūrmalas domes lēmumu Nr.1116 tika apstiprināti grozījumi un papildinājumi Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā, bet 1999.gada 9.decembrī ar lēmumu Nr.1224 “Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā” veiktas citas izmaiņas. 2000.gada 6.janvārī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.18 “Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu II.daļas apstiprināšanu”. 2000.gada 3.februārī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.85 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un lēmumu Nr.86 “Par detālplānojumu izstrādāšanu un izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) I.sējumā” tika pabeigts Attīstības plāna un Apbūves noteikumu izmaiņu process.

Laika posmā no 1995.-2001.gadam ir izstrādāti un apstiprināti 18 detālie plānojumi, kuru ietvaros risināti gan zemes reformas, gan zemes izmantošanas, gan teritorijas zonējuma precizēšanas jautājumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra “Noteikumiem par teritoriju plānojumiem” 48.punktu “Jaunievēlētā pašvaldība izvērtē teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par attiecīgu grozījumu izdarīšanu vai jauna teritorijas plānojuma izstrādāšanu.”

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas sēdes 2001.gada 3.oktobra lēmuma (protokols Nr.16-4/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzsākt spēkā esošā Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) izvērtēšanas I.posmu.
 2. Izveidot darba grupu Attīstības plāna izvērtēšanas I.posma veikšanai:
 3. Darba grupas vadītāja

  M.Kalvāne, galvenā plānotāja;

  Darba grupas locekļi:

  A.Vētra, Jūrmalas pilsētas domes deputāts, attīstības jautājumu komitejas vadītājs,
  D.Ķezbere, Jūrmalas pilsētas domes deputāte,
  L.Ozoliņš, Jūrmalas pilsētas domes deputāts,
  I.Dreija, Jūrmalas pilsētas domes deputāts,
  Z.Starks, domes izpilddirektors,
  V.Zvejniece, būvvaldes vadītāja,
  A.Smeltere, pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja,
  L.Grobiņa, labklājības pārvaldes vadītāja,
  V.Reinkaite, skolu valdes vadītāja,
  R.Kņūtiņa, vides aizsardzības nodaļas vadītāja,
  V.Vitkovskis, ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājs,
  E.Rakiša, padomniece juridiskajos jautājumos,
  I.Aizstrauta, galvenā arhitekte,
  A.Naudiša, kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas vadītāja,
  Ģ.Brambergs, galvenais inženieris.

 4. Uzdot darba grupai:
 5. 3.1. līdz 2002.gada 1.martam veikt Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) izvērtēšanu ar starpziņojumu attīstības jautājumu komitejā 2001.gada decembrī;

  3.2. līdz 2002.gada aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas domē priekšlikumus domes turpmākajai rīcībai pilsētas attīstības un plānošanas jomā.

 6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs