Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 22. decembra 589. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 235. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 18. decembra 1010. lēmumu

2001.gada 7.novembrīNr.650

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 235. lēmumu
Par Jūrmalas pilsētas domes,
komiteju un komisiju vadītāju, deputātu,
komisiju locekļu un pieaicināto speciālistu
darba samaksu
Par Jūrmalas pilsētas domes, komiteju, komisiju un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāju, deputātu, komisiju un padomes locekļu un pieaicināto speciālistu darba samaksu


Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 18.pantu un 21.panta 13. punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikuma 11., 21. un 53.punktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2001.gada 1.novembri noteikt amatalgu mēnesī Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam - Ls 800, priekšsēdētāja vietniekam - Ls 700, izpilddirektoram - Ls 700.

 2. Ar 2001.gada 1.novembri noteikt samaksu par Jūrmalas pilsētas domes deputāta darbu Ls 130 mēnesī, komiteju priekšsēdētājiem Ls 170 mēnesī.

 3. Ja domes deputāts ir vairāk nekā vienas pastāvīgās komitejas loceklis, tad par darbu katrā nākošajā komitejā tiek noteikta papildu stundas likmes samaksa Ls 3,25.

 4. Ar 2001.gada 1.novembri noteikt stundas likmi Ls 3,25 par katru neapmeklēto domes sēdes stundu, kas tiek atskaitīta no deputātu darba samaksas.

 5. Noteikt komisiju locekļu un pieaicināto speciālistu darba kompensācijas apmēru un finansēšanas avotus:

  5.1. Administratīvās komisijas locekļu darba kompensācijai izlietot līdz 20% no iekasētajām soda naudām. Kompensēšanas izmaksas veikt no speciālā budžeta līdzekļiem;

  5.2. Rūpnieciskās zvejas komisijas locekļu darba kompensācijai izlietot līdz 25% no licenču realizācijā iegūtās summas licencētās makšķerēšanas organizēšanai. Kompensēšanas izmaksas veikt no speciālā budžeta līdzekļiem;

  5.3. Privatizācijas komisijas locekļu darba kompensācijai izlietot līdz 10% no privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Kompensēšanas izmaksas veikt no privatizācijas fonda līdzekļiem;

  5.4. Licencēšanas komisijas locekļu darba kompensācijai izlietot līdz 20% no iegūtās summas. Kompensēšanas izmaksas veikt no domes maksas pakalpojumu līdzekļiem;

  5.5. Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijai izlietot līdz 40% no iegūtās summas. Kompensēšanas izmaksas veikt no domes maksas pakalpojumu līdzekļiem;

  5.6. Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanās un izrakstīšanās komisijas locekļu darba kompensācijai izlietot līdz 50% no iekasētās summas. Kompensēšanas izmaksas veikt no domes maksas pakalpojumu līdzekļiem;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 18. decembra 1010. lēmumu
  5.7. Koku ciršanas komisijas locekļu un iesaistīto darbinieku atalgojumiem tiek izlietoti līdzekļi, kas iegūti no maksām par komisijas izsaukšanu un projektu izskatīšanu. 5.7. Koku ciršanas komisijas locekļu un iesaistīto darbinieku darba kompensācijai izlietot līdz 20% no maksām par apstādījumiem nodarīto zaudējumu atlīdzības un maksas par pakalpojumiem klientiem. Kompensēšanas izmaksas veikt no speciālā budžeta līdzekļiem.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 235. lēmumu
 1. Komisiju, izņemot 5.punktā minētajām, izmaksas veikt no domes pamatbudžeta, nepārsniedzot komisiju darba kompensācijai paredzēto darba algas fondu, nosakot komisijas vadītājiem kompensācijas apmēru pēc izmantoto stundu likmes sistēmas Ls 2,30 par darba stundu , komisiju locekļiem, pieaicinātiem speciālistiem un iesaistītiem domes darbiniekiem papildu kompensācijas apmēru Ls 2,00 par darba stundu.

 1. Komisiju, izņemot 5.punktā minētajām, un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes izmaksas veikt no domes pamatbudžeta, nepārsniedzot komisiju darba kompensācijai paredzēto darba algas fondu, nosakot komisijas un padomes vadītājiem kompensācijas apmēru pēc izmantoto stundu likmes sistēmas Ls 2,30 par darba stundu, komisiju un padomes locekļiem, pieaicinātiem speciālistiem un iesaistītiem Jūrmalas pilsētas domes darbiniekiem papildu kompensācijas apmēru Ls 2,00 par darba stundu.

 1. Komiteju vadītājiem, katru mēnesi līdz nākošā mēneša 5.datumam, iesniegt finansu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites lapu.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 235. lēmumu
 1. Komisiju vadītājiem, vienu reizi ceturksnī, līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5.datumam, iesniegt finansu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites lapu, uzrādot tajā komisijas locekļu, pieaicināto speciālistu un domes darbinieku nostrādātās stundas. Domē stādājošo darbinieku nostrādātās stundas uzskaitīt ārpus domes noteiktā darba laika.

 2. Uzdot finansu pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) veikt kompensācijas aprēķinu un noteikt samaksu par darbu komisijās vienu reizi ceturksnī, par darbu komitejās katru mēnesi.

 1. Komisiju un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītājiem vienu reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5.datumam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites lapu, uzrādot tajā komisijas un padomes locekļu, pieaicināto speciālistu un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku nostrādātās stundas.

 2. Jūrmalas pilsētas domē strādājošo darbinieku nostrādātās stundas uzskaitīt ārpus Jūrmalas pilsētas domes noteiktā darba laika. 9. Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) veikt kompensācijas aprēķinu un noteikt samaksu par darbu komisijās un Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē vienu reizi ceturksnī, par darbu komitejās katru mēnesi.”

 1. Atcelt 1999.gada 29.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.387 “Par Jūrmalas pilsētas domes deputātu un revīzijas komisijas darba samaksu”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs