Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 7.novembrīNr.655

Par projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona
Kauguri-1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija"

Lai iekļautu 2003.gada valsts investīciju programmā projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" ar kopējo izmaksu Ls 358284, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ņemt 2003.gadā no Valsts kases aizdevumu Ls 179142 (50% no kopējās izmaksas) apmērā. Aizdevuma atmaksu sākt 2004.gadā un garantēt aizdevuma atmaksu ar pilsētas budžeta līdzekļiem.

  2. Uzdot pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" (V.Dziesma) un bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics) apmaksāt aizdevumu Ls 179142 Jūrmalas pilsētas domei, noslēdzot savstarpējos līgumus.

  3. Uzdot domes finansu pārvaldei (A.Tukāne):

    3.1. projekta realizācijai domes 2003.gada budžeta plānā paredzēt Ls 71656,80 (20% no kopējās izmaksas);
    3.2. koordinēt pašvaldības pieteikuma sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai.

  4. Pieņemt zināšanai, ka minētā projekta realizācijai daļu no kopējās izmaksas Ls 107485,20 (30% no kopējās izmaksas) plānots segt no valsts budžeta.

  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes finansu pārvaldei (A.Tukāne) un pašvaldības pilnvarniekam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs