Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 29. oktobra 745. lēmumu

2001.gada 7.novembrīNr.656

Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
Jūrmalas mūzikas vidusskolai

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 2001.gada 31.oktobra lēmumu (protokols Nr.16-1/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt no pašvaldības pamatbudžeta finansēto darbinieku skaita sarakstu:

  1. Jūrmalas mūzikas vidusskolai saskaņā ar 1.pielikumu;

  2. korim "Jūrmala" saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs