Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 7.novembrīNr.659

Par izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi

Ņemot vērā, ka Rīgas dome iesniegusi tiesā prasības pieteikumu par īpašuma tiesību atzīšanu Rīgas pilsētai uz 38.125 ha meža fonda zemēm Rīgas rajona Babītes pagastā, kas piešķirts lietošanā Jūrmalas pilsētai un Rīgas apgabaltiesa ir apmierinājusi Rīgas domes prasību - atzinusi un atjaunojusi Rīgas pilsētai īpašuma tiesības uz bijušajām Rīgas pilsētas Piņķu mežniecības meža fonda zemēm Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas dome par augstāk minēto spriedumu ir iesniegusi apelācijas sūdzību un, ņemot vērā, ka starp pusēm ir panākta vienošanās par izlīguma slēgšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt izlīguma slēgšanu ar Rīgas pilsētas domi, ņemot vērā sekojošus principus:

  1.1. Rīgas pilsētas dome atzīst, ka 7.52 ha apbūvētās zemes piekrīt Jūrmalas pilsētai;
  1.2. Jūrmalas pilsētas dome atzīst, ka 31.58 ha strīdus zemes piekrīt Rīgas pilsētai un uz savstarpēja līguma pamata strīdus puses piedalīsies kopīgā šīs teritorijas apsaimniekošanā.

 2. Izveidot darba grupu sekojošā sastāvā:

  2.1. D.Urbanovičs - domes priekšsēdētājs,
  2.2. A.Vētra - domes deputāts,
  2.3. V.Zvejniece - būvvaldes vadītāja,
  2.4. A.Smeltere - pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja,
  2.5. E.Rakiša - padomniece juridiskajos jautājumos.

 3. Uzdot darba grupai, saskaņojot ar Rīgas pilsētas pašvaldību, izstrādāt izlīguma projektu.

 4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju D.Urbanoviču domes vārdā parakstīt izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi saskaņā ar darba grupas izstrādāto izlīguma projektu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs