Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 7.novembrīNr.690

Par nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Jomas ielā 2 pārdošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 12.septembra lēmuma Nr.469 “Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 2 atsavināšanu” 1.pielikuma 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PA CEĻAM” par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 2, kas sastāv no pamatceltnes liters 1 kopējā platībā 614,94 un zemesgabala 879 kv.m platībā (kadastra Nr.1300-009-3802, folijas Nr.348), pirkumu.
  2. Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Pa ceļam” līdz 2001.gada 21.novembrim jāveic maksājums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 2 pirkumu, nosakot minētā objekta pārdošanas cenu Ls 45000 (četrdesmit pieci tūkstoši latu) un sekojošu maksājumu veikšanas kārtību:
  3. Lēmuma 2.punkta izpildes gadījumā, uzdot pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere) vienas nedēļas laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu
  4. Apstiprināt ar nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 2 atsavināšanu saistītos izdevumus Ls 4179,02 saskaņā ar pielikumu.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 7.novembra lēmumu Nr.690

Izdevumu tāme

1.Novērtējuma sagatavošanaLs 295,00
2.Sludinājumu apmaksaLs 219,27
3.Sertifikātu konta atvēršanaLs 18,50
4.Ēkas konservācija un rekonstrukcijas projekta sagatavošanaLs 3641,25
5.Kancelejas nodevaLs 5,00
Kopā:Ls 4179,02