Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 22. janvāra 43. lēmumu

2001.gada 5.decembrīNr.749

Par Jūrmalas pilsētas domes
pilnvarnieku

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un konkursa komisijas lēmumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iecelt Z.Grūbi par pašvaldības pilnvarnieku b/o pašvaldības SIA "Jūrmalas ūdens" uz vienu gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot atlīdzību - 3 minimālās algas mēnesī.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam noslēgt pilnvarojuma līgumu ar iecelto pilnvarnieku.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs