Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 5.decembrīNr.750

Par Jūrmalas pilsētas domes
kultūras un sporta nodaļas vadītāju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikumu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komitejas 2001.gada 20.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16-3/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt amatā par domes kultūras un sporta nodaļas vadītāju E.Zantu, nosakot trīs mēnešu pārbaudes termiņu.
  2. Uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam noslēgt darba līgumu ar E.Zantu.
  3. Uzdot E.Zantam viena mēneša laikā sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē nodaļas nolikumu.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs