Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 177.lēmumu

2001.gada 5.decembrīNr.762

Par pakalpojumu cenām BOP SIA
"Sociālās aprūpes centrs "Saulstari""

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.novembra finansu komitejas lēmumu (protokols Nr.16-1/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"" baseina kompleksa pakalpojumu cenrādi ar 2002.gada 1.janvāri saskaņā ar pielikumu.

  2. Noteikt sekojošu līdzekļu izlietojumu no baseina kompleksa pakalpojumu ieņēmumiem:

  3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.432 "Par maksas pakalpojumu tarifiem Jūrmalas pilsētas sociālās aprūpes centrā" 1.punkta 1.1.-1.4.apakšpunktus un 2.punktu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 5.decembra lēmumu Nr.762

Baseina kompleksa pakalpojumu cenrādis (vienai stundai).

Darba laiks no 9.00 - 22.00

BASEINS
PieaugušajiemLs 1,20
Bērniem līdz 14 g.v.Ls 0,70
Pensionāriem darba dienās no 9.00-11.00Ls 0,60
Baseina abonementsLs 9,00
Izmantojot saunas pakalpojumusLs 1,00
SAUNA (neatkarīgi no cilvēku skaita)
Darba dienās līdz 19.00
pēc 19.00
Ls 5,00
Ls 8,00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās
līdz 19.00
pēc 19.00

Ls 8,00
Ls 10,00
SAUNA UN BASEINS
(ne mazāk kā 5 cilvēku grupai, izmantojot visu baseina kompleksu bez citu apmeklētāju klātbūtnes)
Darba dienāsLs 3,00 no cilvēka
Sestdienās, svētdienās un svētku dienāsLs 4,00 no cilvēka
DUŠA
PieaugušajiemLs 0,80
Bērniem līdz 14 g.v.Ls 0,60
Pensionāriem darba dienās no 9.00-11.00Ls 0,50
PALAGA LIETOŠANALs 0,10